brundtlandovej správa

Brundtlandova správa: Naša spoločná budúcnosť

Brundtlandova správa, tiež známa ako správa Naša spoločná budúcnosť (anglicky Our Common Future), bola prijatá valným zhromaždením OSN v roku 1987. Táto významná správa bola vypracovaná pod vedením G. H. Brundtlandovej a Svetovej komisie pre životné prostredie a rozvoj.

Trvalo Udržateľný Rozvoj podľa Brundtlandovej správy

Jedným z najdôležitejších prínosov Brundtlandovej správy je definícia trvalo udržateľného rozvoja (TUR), ktorá sa stala kľúčovým konceptom v oblasti ekonomiky životného prostredia. Táto definícia hovorí, že:

Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potreby súčasných generácií bez ohrozenia možnosti budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby. Je to proces, v ktorom využívanie zdrojov, smerovanie investícií, orientácia technologického rozvoja a inštitucionálne zmeny sú všetky vo vzájomnej harmónii a podporujú tak súčasný ako aj budúci potenciál napĺňať ľudské potreby a nároky.

Význam Brundtlandovej správy

Brundtlandova správa zvýraznila potrebu zohľadniť environmentálnu udržateľnosť v kontexte hospodárskeho rozvoja. Týmto spôsobom sa snažila nadviazať rovnováhu medzi ekonomickým rastom, sociálnou spravodlivosťou a ochranou životného prostredia.

Táto správa odštartovala medzinárodnú diskusiu o udržateľnom rozvoji a viedla k dôležitým iniciatívam a dohodám, ktoré majú za cieľ ochranu planéty a zabezpečenie dobrej kvality života pre súčasné a budúce generácie.

Záver

Brundtlandova správa, známa aj ako Naša spoločná budúcnosť, je kľúčovým dokumentom v oblasti udržateľného rozvoja. Jej definícia trvalo udržateľného rozvoja zostáva relevantná aj v súčasnosti a slúži ako základný kameň pre globálnu snahu o zachovanie životného prostredia a prosperitu budúcich generácií.

tiež známa ako správa Naša spoločná budúcnosť (z angl. Our Common Future) bola prijatá valným zhromaždením OSN v roku 1987. Správu vypracovala pod vedením G. H. Brundtlandovej Svetová komisia pre životné prostredie a rozvoj, pričom táto správa obsahuje aj definíciu trvalo udržateľného rozvoja (TUR), ktorá je najčastejšie používaná a hovorí, že: trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potreby súčasných generácií bez ohrozenia možnosti budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby, proces, v ktorom využívanie zdrojov, smerovanie investícií, orientácia technologického rozvoja a inštitucionálne zmeny sú všetky vo vzájomnej harmónii a podporujú tak súčasný ako aj budúci potenciál napĺňať ľudské potreby a nároky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥