AGENDA 21: udržateľný rozvoj pre budúcnosť

je súborný dokument prijatý vládami viac ako 178 krajín na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii v roku 1992. Agenda 21 predstavuje ucelenú filozofiu (predstavu, proces) ďalšej perspektívy existencie ľudstva a všetkých živých organizmov na Zemi v harmonickej rovnováhe, pri ktorej nedôjde k nezvratnému narušeniu základných mechanizmov fungovania systému v neustále sa meniacich podmienkach narastajúceho rozvoja.

Agenda 21 je dôležitým dokumentom v oblasti ekonomiky životného prostredia. Tento súborný dokument bol prijatý vládami viac ako 178 krajín na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v Rio de Janeiro, Brazília, v roku 1992. Agenda 21 predstavuje ucelenú filozofiu a predstavu o ďalšej perspektíve existencie ľudstva a všetkých živých organizmov na Zemi v harmonickej rovnováhe.

Cieľ Agenda 21

Cieľom Agendy 21 je dosiahnuť udržateľný rozvoj planéty Zem. Tento cieľ sa snaží zabezpečiť, aby súčasná generácia uspokojovala svoje potreby, aniž by ohrozila možnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby. Udržateľný rozvoj zohľadňuje ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer a zdôrazňuje potrebu zachovať a obnoviť zdroje planéty.

Základné princípy Agendy 21

Agenda 21 je založená na niekoľkých základných princípoch:

1. Udržateľný rozvoj

Hlavným princípom je dosiahnuť udržateľný rozvoj, ktorý spĺňa potreby súčasnej generácie a neohrozuje možnosti budúcich generácií.

2. Účasť verejnosti

Agenda 21 zdôrazňuje potrebu zapojiť verejnosť, občiansku spoločnosť a miestne samosprávy do procesov rozhodovania týkajúcich sa životného prostredia a rozvoja.

3. Zodpovednosť za životné prostredie

Dokument podčiarkuje zodpovednosť jednotlivcov, spoločností, vlád a medzinárodných organizácií za ochranu životného prostredia.

4. Celosvetový prístup

Agenda 21 považuje ochranu životného prostredia a dosiahnutie udržateľného rozvoja za celosvetový problém, ktorý vyžaduje spoluprácu medzi všetkými krajinami.

Implementácia Agendy 21

Po prijatí na konferencii UNCED v Riu de Janeiro sa mnoho krajín zaviazalo k implementácii Agendy 21 na vnútroštátnej úrovni. To zahŕňa vypracovanie národných akčných plánov a stratégií na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja. V súčasnosti pokračuje snaha o implementáciu Agendy 21 na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Záver

Agenda 21 je významným dokumentom, ktorý kladie dôraz na potrebu dosiahnuť udržateľný rozvoj planéty Zem. Tento dokument vytvára rámec pre ochranu životného prostredia, sociálnu spravodlivosť a ekonomický rast v súlade so zásadami udržateľného rozvoja. Je to výzva pre celý svet, aby spolupracoval na dosiahnutí lepšej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých obyvateľov planéty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥