európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom –

Európska Asociácia Identifikácie Výrobkov Čiarovým Kódom

Európska Asociácia Identifikácie Výrobkov Čiarovým Kódom (z anglického european article number association, skrátene EAN) je medzinárodná inštitúcia, ktorá hrá kľúčovú úlohu v uplatňovaní systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom, známeho aj ako European Article Numbering (EAN). Tento systém je široko používaný na celom svete na jednoznačnú identifikáciu výrobkov a zjednodušenie obchodných procesov. EAN má pobočky v mnohých krajinách, vrátane CCG v Nemecku, DCC v Japonsku a ANA vo Veľkej Británii.

Historický Kontext

EAN vznikla v reakcii na potrebu jednoduchšieho a spoľahlivejšieho systému identifikácie výrobkov v rámci medzinárodného obchodu. V roku 1977 bola založená s cieľom vyvinúť a spravovať systém čiarového kódovania, ktorý by bol využiteľný na globálnej úrovni.

Funkcie a Úlohy EAN

Európska Asociácia Identifikácie Výrobkov Čiarovým Kódom má nasledovné hlavné funkcie a úlohy:

  • Udelenie Identifikačných Čísel: EAN prideľuje identifikačné čísla výrobcom a distribútorom, ktoré sú následne použité na vytvorenie čiarových kódov pre ich výrobky. Tieto čiarové kódy sú potom používané v maloobchodných a veľkoobchodných transakciách na jednoznačnú identifikáciu výrobkov.
  • Standardizácia Čiarových Kódov: EAN stanovuje normy pre formát a štruktúru čiarových kódov, čo zabezpečuje jednotnosť a kompatibilitu systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom na celosvetovej úrovni.
  • Podpora Obchodu: Organizácia poskytuje podporu svojim členom a partnerom v oblasti implementácie a správy systému EAN, čo napomáha efektívnemu priebehu obchodných operácií.

Uniform Code Council (UCC)

V Severnej Amerike sa systém identifikácie výrobkov čiarovým kódom riadi organizáciou nazývanou Uniform Code Council (UCC). Táto organizácia je zodpovedná za identifikáciu výrobkov čiarovým kódom, ktoré sú podobné systému EAN, ale používajú UPC kódovanie. UPC kódovanie je technicky podmnožinou systému EAN a používa sa predovšetkým v Severnej Amerike.

Záver

Európska Asociácia Identifikácie Výrobkov Čiarovým Kódom (EAN) je dôležitou medzinárodnou inštitúciou v oblasti identifikácie a sledovania výrobkov pomocou čiarových kódov. Jej systém umožňuje presné sledovanie a jednoznačnú identifikáciu výrobkov počas celého dodávateľského reťazca, čo zlepšuje efektívnosť a spoľahlivosť v obchodných operáciách na celosvetovej úrovni.

european article number association – Medzinárodná inštitúcia zodpovedná za uplatňovanie systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom /European article numbering (EAN)/. Má pobočky v mnohých krajinách ako napr. : CCG v Nemecku, DCC v Japonsku, ANA vo Veľkej Británii. Poznámka: Severoamerická inštitúcia, zodpovedná za identifikáciu výrobkov čiarovým kódom (UPC kódovanie, ktoré je po technickej stránke podsúborom EAN), sa nazýva Uniform Code Council.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥