Expertná skupina Wima Koka

Expertná skupina Wima Koka a jej význam v rámci Európskej únie

Správa skupiny Wima KokaExpertná skupina pod vedením bývalého holandského premiéra Wima Koka bola vytvorená na základe rozhodnutia Rady v marci 2004. Jej cieľom bolo zhodnotiť napĺňanie Lisabonskej stratégie a navrhnúť opatrenia, ktoré by lisabonský proces oživili, zvýšili jeho prioritu v politike národných vlád. Skupina v záverečnej správe predloženej na jeseň 2004 kritizuje pokračujúce zaostávanie členských krajín za lisabonskými cieľmi. Navrhla konkrétne opatrenia, ale aj zásadné kroky týkajúce sa Lisabonskej stratégie ako takej – zníženie počtu priorít a zaviazanie členských krajín vypracovať vlastné konkrétne národné plány lisabonských reforiem. Správa bola pre Komisiu podkladom pri návrhu reformy Lisabonskej stratégie začiatkom roku 2005.

Expertná skupina Wima Koka zohrala významnú úlohu v kontexte Európskej únie a Lisabonskej stratégie. Jej vznik bol reakciou na potrebu zlepšiť a zrýchliť hospodársky rast a konkurencieschopnosť v rámci EÚ. Wim Kok, bývalý holandský premiér a predseda tejto skupiny, mal za úlohu zhodnotiť doterajší priebeh Lisabonskej stratégie a navrhnúť opatrenia na jej lepšie napĺňanie.

Poslanie a význam správy skupiny Wima Koka

Poslaním expertnej skupiny bolo preskúmať, ako jednotlivé členské štáty Európskej únie napĺňajú ciele stanovené v rámci Lisabonskej stratégie. Táto stratégia mala za cieľ transformovať EÚ do najdynamickejšej a najkonkurencieschopnejšej ekonomiky na svete do roku 2010. Skupina mala identifikovať prekážky a problémy, ktoré bránili dosiahnutiu týchto cieľov.

V záverečnej správe, ktorú skupina predložila na jeseň 2004, sa kritizovalo pokračujúce zaostávanie členských krajín za lisabonskými cieľmi. Skupina navrhla konkrétne opatrenia na oživenie Lisabonskej stratégie a zvýšenie jej priority v politike národných vlád. Medzi týmito opatreniami bolo aj zníženie počtu priorít a zaviazanie členských krajín vypracovať vlastné konkrétne národné plány lisabonských reforiem.

Vplyv na reformu Lisabonskej stratégie

Správa skupiny Wima Koka mala výrazný vplyv na reformu Lisabonskej stratégie, ktorá bola iniciovaná Európskou komisiou začiatkom roku 2005. Reforma sa snažila zjednodušiť a zefektívniť Lisabonskú stratégiu, zameranú na hospodársky rast a konkurencieschopnosť, a presadiť ju na vnútroštátnej úrovni.

Skupina Wima Koka svojou správou poukázala na dôležitosť Lisabonskej stratégie pre budúcnosť Európskej únie a zdôraznila potrebu konkrétnych opatrení na jej naplnenie. Týmto spôsobom prispela k lepšiemu chápaniu významu hospodárskeho rastu, inovácií a konkurencieschopnosti v rámci EÚ.

Správa skupiny Wima KokaExpertná skupina pod vedením bývalého holandského premiéra Wima Koka bola vytvorená na základe rozhodnutia Rady v marci 2004. Jej cieľom bolo zhodnotiť napĺňanie Lisabonskej stratégie a navrhnúť opatrenia, ktoré by lisabonský proces oživili, zvýšili jeho prioritu v politike národných vlád. Skupina v záverečnej správe predloženej na jeseň 2004 kritizuje pokračujúce zaostávanie členských krajín za lisabonskými cieľmi. Navrhla konkrétne opatrenia, ale aj zásadné kroky týkajúce sa Lisabonskej stratégie ako takej – zníženie počtu priorít a zaviazanie členských krajín vypracovať vlastné konkrétne národné plány lisabonských reforiem. Správa bola pre Komisiu podkladom pri návrhu reformy Lisabonskej stratégie začiatkom roku 2005.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥