Nenko systém

Nenko systém v manažmente

Priazeň podľa služobného veku z hľadiska zodpovednosti pozície a platu.

Definícia Nenko systému

Nenko systém je manažérsky koncept, ktorý sa zameriava na hodnotenie a riadenie zamestnancov v organizácii na základe ich služobného veku a zodpovednosti spojenej s ich pracovnými pozíciami a platovými úrovňami. Tento prístup sa snaží zabezpečiť, aby sa zamestnanci ocenili a odmeňovali primerane k ich pracovnej skúsenosti a postaveniu v organizácii.

Základné princípy Nenko systému

Nenko systém sa zakladá na niekoľkých základných princípoch:

 • Služobný vek: Zamestnanci s dlhším služobným vekom v organizácii majú tendenciu získať vyššiu odmenu alebo benefity, aby sa odmenili za ich vernosť a skúsenosti.
 • Zodpovednosť a pozícia: Zamestnanci, ktorí zastávajú pozície s väčšou zodpovednosťou, majú nárok na vyššie platy a odmeny kvôli vyššiemu riziku a tlaku spojenému s ich prácou.
 • Transparentnosť a spravodlivosť: Nenko systém si kladie za cieľ byť transparentným a spravodlivým pri hodnotení a odmeňovaní zamestnancov, aby sa minimalizovali konflikty a nezhody.
 • Motivácia a retencia: Tento systém môže slúžiť ako nástroj na motiváciu zamestnancov a udržanie talentovaných jednotlivcov v organizácii.

Výhody a nevýhody Nenko systému

Existuje niekoľko výhod a nevýhod spojených s Nenko systémom:

 • Výhody:
  • Podporuje vernosť zamestnancov a ich dlhodobý záväzok voči organizácii.
  • Motivuje zamestnancov k rastu a rozvoju ich kariéry v rámci organizácie.
  • Podporuje transparentnosť a spravodlivosť pri odmeňovaní.
 • Nevýhody:
  • Môže viesť k nerovnováhe medzi odmenami založenými na skúsenosti a výkone.
  • Neberie do úvahy individuálne zručnosti a prínosy zamestnancov.
  • Môže vytvoriť rivalitu medzi zamestnancami kvôli odlišným odmenám.

Záver

Nenko systém je manažérsky prístup, ktorý sa snaží odmeňovať zamestnancov na základe ich služobného veku, zodpovednosti a platových pozícií. Je dôležité vážne zvážiť jeho výhody a nevýhody a prispôsobiť ho potrebám a cieľom organizácie.

Priazeň podľa služobného veku z hľadiska zodpovednosti pozície a platu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥