Záložné právo

Záložné právo v oblasti hypotéky

Záložné právo je právna úprava, ktorú banka zriaďuje na predmet zabezpečenia úveru prostredníctvom vkladu záložných zmlúv a návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Proces zriaďovania záložného práva obvykle zahŕňa nasledovné kroky:

  1. Záložná zmluva: Vlastník nehnuteľnosti a žiadateľ o úver uzatvárajú záložnú zmluvu so bankou. Táto zmluva stanovuje podmienky, vrátane výšky úveru, úrokových sadzieb a doby splatnosti.
  2. Návrh na vklad: Iba vlastník nehnuteľnosti uzatvára návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Tento návrh obsahuje relevantné informácie o záložnom práve a nehnuteľnosti.
  3. Vklad do katastra: Po schválení návrhu bankou sa vykoná vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Tým sa právo zabezpečenia stáva verejne zaznamenaným.
  4. Plomba na liste vlastníctva: Po vklade do katastra nehnuteľností sa zvyčajne na liste vlastníctva umiestni plomba, ktorá indikuje existenciu záložného práva. Plomba zostáva na liste vlastníctva po dobu, kým je záložné právo platné, a jej odstránenie je podmienené úhradou poplatku.
  5. Doplnkové dokumenty: K týmto vkladaným dokumentom sa môžu v niektorých prípadoch priložiť aj ďalšie dokumenty, ako napríklad úverová zmluva, poverenia pracovníkov banky na podpis úverovej dokumentácie a ďalšie relevantné dokumenty.

Záložné právo poskytuje bance istotu, že v prípade nesplnenia úverových podmienok môže použiť nehnuteľnosť ako záruku na krytie dlhu. Pre vlastníka nehnuteľnosti znamená záložné právo záväzok dodržiavať podmienky záložnej zmluvy a splácať úver v stanovenom termíne.

banka ho zriaďuje na predmet zabezpečenia úveru, vkladom záložných zmlúv a návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Záložnú zmluvu s bankou uzatvára vlastník nehnuteľnosti a žiadateľ o úver. Návrh na vklad záložného práva s bankou uzatvára iba vlastník nehnuteľnosti. Po vklade do katastra nehnuteľností sa vyznačí na liste vlastníctva plomba na dobu pokiaľ bude záložné právo zapísané (v závislosti od úhrady poplatku). K uvedeným vkladaným dokumentom sa v niektorých prípadoch prikladajú ešte ďalšie dokumenty, ako napr. úverová zmluva, poverenia pracovníkov banky na podpis úverovej dokumentácie, obchodný register banky, atď.

Zriaďuje banka na predmet zabezpečenia úveru, vkladom záložných zmlúv a návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥