Akcia kmeňová

Akcia kmeňová je druh akcie, poskytujúci jej vlastníkovi také základné práva, ako je právo podieľať sa na zisku – akciovej spoločnosti, zúčastňovať sa na jej riadení a mať účasť na likvidačnom zostatku pri zániku akciovej spoločnosti. Jej protikladom je akcia prioritná.

Akcia kmeňová predstavuje jeden z dvoch základných druhov akcií, ktoré sú vydávané spoločnosťou na verejnom finančnom trhu. Druhým druhom je akcia prioritná. Akcia kmeňová poskytuje svojmu vlastníkovi širokú škálu práv a výhod v akciovej spoločnosti.

Klúčové charakteristiky akcií kmeňových zahŕňajú:

  1. Hlasovacie právo: Držitelia akcií kmeňových majú právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti. Toto právo umožňuje akcionárom vyjadriť svoj názor na dôležité rozhodnutia týkajúce sa riadenia spoločnosti.
  2. Podieľ na zisku: Akcionári s akciami kmeňovými majú nárok na podiel na zisku spoločnosti. To znamená, že majú nárok na vyplácanie dividend, ktoré sa im prideľujú podľa ich podielu na akciách.
  3. Účasť na riadení: Držitelia akcií kmeňových majú právo zúčastňovať sa na rozhodovacom procese v spoločnosti. Môžu sa kandidovať do orgánov spoločnosti, ako je dozorná rada alebo výkonný výbor, a aktívne prispievať k riadeniu firmy.
  4. Likvidačný zostatok: V prípade, že spoločnosť bude likvidovaná alebo ukončí svoju činnosť, majitelia akcií kmeňových majú nárok na podiel z zostatku majetku spoločnosti po splatení všetkých záväzkov. Tento podiel sa prideľuje podľa ich podielu na akciách.
  5. Rovnosť voči ostatným akcionárom: Majitelia akcií kmeňových majú práva a výhody rovnocenné s ostatnými akcionármi s rovnakým typom akcií. To znamená, že nemajú žiadne špeciálne preferencie alebo prioritu pred ostatnými akcionármi.

Akcie kmeňové sú často používané vo verejných spoločnostiach, kde umožňujú širokému okruhu investorov podieľať sa na riadení spoločnosti a zdieľať zisky. Tento druh akcií môže byť atraktívny pre tých, ktorí chcú aktívne ovplyvňovať rozhodnutia spoločnosti a mať podiel na jej úspechu.

Je dôležité si uvedomiť, že akcie kmeňové majú svoje opodstatnenie a výhody, ale aj povinnosti voči spoločnosti a ostatným akcionárom. Rovnocenné práva a hlasovanie na valných zhromaždeniach môžu byť pre niektorých investorov dôležité, zatiaľ čo iní môžu uprednostňovať akcie prioritné s istou dividendou a menším vplyvom na riadenie.

Komentáre k článku Akcia kmeňová (2)

  1. Kmeňová akcia dáva držiteľom právo hlasovať na valnom zhromaždení, podieľať sa na zisku spoločnosti prostredníctvom dividend, účastniť sa na riadení firmy, a v prípade likvidácie spoločnosti majú nárok na podiel z likvidačného zostatku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥