poistná doba

Poistná doba

Doba trvania, na ktorú je poistenie dohodnuté. Je uvedená na poistnej zmluve.

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve. Môže sa deliť na poistné obdobia, ktoré sú rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy. Poistným obdobím pri poistení zodpovednosti je jeden kalendárny rok. Spôsob platenia poistného a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.

Časový úsek, na ktorý je dojednané poistenie a môže sa deliť na poistné obdobia.

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Doba, na ktorú bola poistná zmluva uzatvorená.

Poistná doba je kľúčovým pojmom v oblasti poisťovníctva a poistenia. Predstavuje dobu, počas ktorej je platné poistenie a počas ktorej poistná zmluva platí. Je dôležité si byť vedomý tejto doby, pretože na nej závisia rôzne aspekty poistenia.

Vo väčšine prípadov je poistná doba dohodnutá v poistnej zmluve a je uvedená v jej podmienkach. Táto doba môže byť rôzna v závislosti od druhu poistenia a od poisťovne. Napríklad pri poistení zodpovednosti môže byť poistná doba jeden kalendárny rok, ale pri iných druhoch poistenia môže byť dlhšia alebo krátka.

Počas poistnej doby platí poistník za svoje poistenie, a poisťovňa má povinnosť platiť náhradu v prípade, že sa stane poistná udalosť, ktorá je pokrytá poistením. Poistná doba tiež ovplyvňuje spôsob platenia poistného a jeho splatnosť, ktoré sú definované všeobecnými poistnými podmienkami.

Je dôležité, aby poistníci poznali poistnú dobu v ich poistnej zmluve a rozumeli jej význame. To im pomôže plne využiť ich poistenie a mať jasno v tom, ako dlho sú chránení.

Doba trvania, na ktorú je poistenie dohodnuté. Je uvedená na poistnej zmluve.

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve. Može sa deliť na poistné obdobia, ktoré sú rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy. Poistným obdobím pri poistení zodpovednosti je jeden kalendárny rok. Spôsob platenia poistného a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.

Časový úsek, na ktorý je dojednané poistenie a môže sa deliť na poistné obdobia.

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Doba, na ktorú bola poistná zmluva uzatvorená.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥