Kontrolný systém v EP

Kontrolný systém v ekologickom poľnohospodárstve (EP)

Kontrolný systém v ekologickom poľnohospodárstve (EP) je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie dodržiavania zásad ekologického poľnohospodárstva pri pestovaní rastlín, chove hospodárskych zvierat a spracovaní rastlinných a živočíšnych produktov. Garantom tejto kontroly v Slovenskej republike je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP), ktorý pre vykonanie kontroly poveruje certifikačnú a inšpekčnú organizáciu Naturalis.

Úloha Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho

ÚKSÚP má kľúčovú úlohu pri zabezpečení kontroly v EP. Jeho hlavnou zodpovednosťou je vytvoriť a dohľadovať nad kontrolnými postupmi, ktoré zabezpečujú, že poľnohospodárske aktivity sú v súlade so štandardmi ekologického poľnohospodárstva. ÚKSÚP vykonáva aj overovanie a hodnotenie certifikačných orgánov a zabezpečuje, aby sa kontroly vykonávali systematicky a spravodlivo.

Certifikácia a inspekcia

Kontrola v EP je vykonávaná certifikačnými a inšpekčnými organizáciami, pričom jednou z týchto organizácií v Slovenskej republike je Naturalis. Tieto organizácie majú za úlohu vyhodnocovať, či poľnohospodárske subjekty dodržiavajú pravidlá ekologického poľnohospodárstva. Ich práca zahŕňa návštevy farmárskych podnikov, zhromažďovanie vzoriek a dôkladnú kontrolu dokumentácie.

Priznanie ochrannej známky Ekopoľnohospodárstvo

Výsledky kontroly, ktoré vykonávajú certifikačné a inšpekčné organizácie, slúžia ako podkladový materiál pre priznanie ochrannej známky Ekopoľnohospodárstvo. Táto známka je dôležitým symbolom, ktorý označuje, že produkty sú vyrobené v súlade so štandardmi ekologického poľnohospodárstva. Spotrebitelia môžu na túto známku spoľahnúť pri výbere potravín a produktov z ekologického poľnohospodárstva.

Záver

Kontrolný systém v ekologickom poľnohospodárstve (EP) je nevyhnutným prvkom, ktorý zabezpečuje kvalitu a spoľahlivosť ekologických poľnohospodárskych produktov. Spolupráca medzi Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, certifikačnými a inšpekčnými organizáciami a ochrannou známkou Ekopoľnohospodárstvo zaručuje, že EP má pozitívny vplyv na životné prostredie a zdravie spotrebiteľov.

Kontrolný systém v EP – Garantom kontroly dodržiavania zásad ekologického poľnohospodárstva pri pestovaní rastlín, chove hospodárskych zvierat a spracovaní rastlinných a živočíšnych produktov je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP), ktorý výkonom kontroly poveruje certifikačnú a inšpekčnú organizáciu Naturalis. Správy o kontrole slúžia ako podkladový materiál pre priznanie ochrannej známky Ekopoľnohospodárstvo.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥