Kontrolný dôkaz

Kontrolný dôkaz v kontrolnom manažmente

Kontrolný dôkaz je kľúčovým pojmom v oblasti kontrolného manažmentu. Predstavuje informácie, ktoré formujú podklad, ktorý podporí názory kontrolóra alebo Národnej kontroly účtov (NKÚ), závery alebo správy. Tieto informácie slúžia na overenie správnosti a spoľahlivosti procesov, postupov a finančných operácií v organizácii.

Význam kontrolného dôkazu

Kontrolné dôkazy sú základnými nástrojmi, ktoré kontrolóri používajú na posúdenie stavu kontrolovaných oblastí. Ich správne zhromažďovanie, hodnotenie a interpretácia sú kľúčovými krokmi pri vykonávaní auditu alebo kontroly.

Význam kontrolných dôkazov spočíva v tom, že poskytujú objektívne informácie o tom, či organizácia dodržiava pravidlá, zákony, predpisy a interné postupy. Kontrolóri na základe týchto dôkazov môžu vyhodnotiť, či existujú nejaké nedostatky, chyby alebo nezrovnalosti v procesoch alebo finančných operáciách.

Typy kontrolných dôkazov

Kontrolné dôkazy môžu byť rôzneho charakteru a zahrňovať dokumenty, záznamy, svedectvá, testové výpočty, prieskumy a ďalšie informačné zdroje. Typy kontrolných dôkazov sa vyberajú na základe konkrétnej kontroly alebo auditu a sú zamerané na overenie určitých aspektov.

Príklady kontrolných dôkazov zahŕňajú faktúry, zmluvy, bankové výpisy, interné revízne správy, výpočty výnosov a nákladov, a prieskumy zákazníkov alebo dodávateľov.

Záver

Kontrolný dôkaz je neoddeliteľnou súčasťou procesu auditu a kontroly. Jeho správne použitie a vyhodnotenie umožňuje kontrolórom a NKÚ získať dôveryhodné informácie o stavu organizácie a identifikovať potenciálne nedostatky. Tým sa prispieva k zabezpečeniu transparentnosti, efektívnosti a zodpovednosti vo verejnom a súkromnom sektore.

Informácie, ktoré formujú podklad, ktorí podporí názory kontrolóra alebo NKÚ, závery alebo správy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥