Monitorovací výbor pre operačný program

Monitorovací výbor pre operačný program v kontexte európskej integrácie

Monitorovací výbor pre operačný program (OP) je orgán zriadený riadiacim orgánom pre konkrétny OP po konzultácii s partnermi. Jeho hlavnou úlohou je monitorovať pokrok v realizácii priorít a cieľov stanovených v danom operačnom programe a schvaľovať akékoľvek zmeny v tomto programe. Tento výbor je dôležitou súčasťou procesu riadenia a monitorovania projektov financovaných z európskych fondov v rámci európskej integrácie.

Európska integrácia zahŕňa spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) v rôznych oblastiach, vrátane hospodárstva a financií. Európske fondy sú dôležitým nástrojom na podporu rozvoja a investícií v členských štátoch EÚ. Pre efektívne riadenie a monitorovanie týchto fondov je nevyhnutné mať štruktúry a orgány, ktoré sú zodpovedné za ich správu.

Monitorovací výbor pre operačný program je takýmto orgánom, ktorý má za úlohu sledovať realizáciu projektov financovaných z konkrétneho OP. Tento výbor je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre OP, certifikačného orgánu a ďalších zainteresovaných subjektov. Jeho zloženie môže zahŕňať aj zástupcov Európskej komisie (EK) a Európskej investičnej banky (EIB), ak tieto inštitúcie prispievajú na daný operačný program.

Monitorovací výbor má dôležitú úlohu pri zabezpečení transparentnosti a efektívnosti realizácie projektov v rámci OP. Jeho členovia zhodnocujú pokrok projektov, kontrolujú finančné prostriedky a schvaľujú eventuálne zmeny v OP, ktoré môžu nastať v priebehu jeho realizácie. Tento proces umožňuje zabezpečiť, že projekty sú v súlade s dohodnutými cieľmi a plánmi, a že finančné prostriedky sú efektívne využívané.

Na záver, monitorovací výbor pre operačný program je dôležitým orgánom v rámci európskej integrácie, ktorý zabezpečuje riadenie a monitorovanie projektov financovaných z európskych fondov. Jeho úloha spočíva v zabezpečení, že tieto fondy sú spravované a využívané efektívne a prispievajú k rozvoju a konkurencieschopnosti členských štátov EÚ.

orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie zmien v operačnom programe. Je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre operačný program, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť monitorovacieho výboru sa zasadnutí monitorovacieho výboru môže zúčastniť aj zástupca EK v pozícii poradcu. Zasadnutí výboru sa v pozícii poradcu môže zúčastniť aj zástupca EIB a Európskeho investičného fondu v prípade, ak tieto inštitúcie prispievajú na operačný program. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu pre operačný program.

v súlade s čl. 63 Nariadenia Rady ES 1083/2006 orgán zriadený riadiacim orgánom pre OP po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie zmien v operačnom programe;

V súlade s čl. 63 Nariadenia Rady ES 1083/2006 orgán zriadený riadiacim orgánom pre OP po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie zmien.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥