Garančný fond

Garancie a Funkcie Garančného Fondu v Poistení Motorových Vozidiel

Garančný fond je zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel a je spravovaný Slovenskou kanceláriou poistiteľov. Tento článok sa zameriava na význam a funkcie Garančného fondu v oblasti poistenia motorových vozidiel na Slovensku.

Definícia Garančného Fondu

Garančný fond je špeciálny fond zriadený na ochranu poškodených v prípadoch, keď nedochádza k plneniu zo strany zodpovedných poistiteľov. Spravuje ho Slovenská kancelária poistiteľov, a jeho financovanie tvoria predovšetkým príspevky poistiteľov pôsobiacich na slovenskom trhu s poistením.

Úloha Garančného Fondu

Garančný fond má niekoľko dôležitých úloh a funkcií v rámci poistenia motorových vozidiel:

  • Plnenie pri nezistenom poistiteľovi: V prípadoch, keď je škoda na zdraví alebo usmrtenie spôsobené prevádzkou nezisteného vozidla a za ktorú zodpovedá nezistená osoba, Garančný fond môže poskytnúť plnenie poškodenému.
  • Plnenie pri absencii poistenia: Ak osoba prevádzkuje vozidlo bez poistenia zodpovednosti, a nespĺňa tým svoje zákonné povinnosti, Garančný fond môže nahradiť škodu poškodenému.
  • Plnenie pri úpadku poistiteľa: V prípade, že poistiteľ z dôvodu úpadku nemôže uhradiť vzniknutú škodu, Garančný fond môže prebrať zodpovednosť za plnenie.
  • Plnenie pri hraničnom poistení: Garančný fond môže poskytnúť plnenie v prípade škody spôsobenej prevádzkou zahraničného vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

Presné Podmienky Plnenia

Plnenie zo strany Garančného fondu je viazané na presne stanovené podmienky, ktoré sú špecifikované v legislatíve. Tieto podmienky zahŕňajú overenie skutočností týkajúcich sa prípadu a splnenie všetkých potrebných náležitostí.

Záver

Garančný fond je dôležitým nástrojom v oblasti poistenia motorových vozidiel na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou je ochraňovať poškodených v prípadoch, kedy zodpovední poistitelia nesplnia svoje povinnosti. To poskytuje dodatočnú istotu a ochranu pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Je zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Spravuje ho Slovenská kancelária poistiteľov. Tvoria ho predovšetkým príspevky poistiteľov. Z Garančného fondu sa za presne stanovených podmienok poskytuje plnenie poškodenému za: škodu na zdraví, alebo usmrtenie spôsobenú prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti, škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená u poistiteľa, ktorý z dôvodu úpadku nemôže uhradiť vzniknutú škodu, škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená hraničným poistením, škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥