Deriváty

Základné poznatky o derivátoch

Deriváty sú termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny. Tieto finančné nástroje sa odvodzujú od rôznych typov majetku, ako sú akcie, obligácie, komodity, menové kurzy alebo úrokové sadzby, a predstavujú dôležitú súčasť moderného finančného trhu.

Druhy a formy derivátov

Deriváty zahŕňajú rôzne druhy a formy finančných nástrojov. Klasickými príkladmi sú futures, opcie (options) a swapy. Waranty sú príkladom odvodených cenných papierov, ktoré umožňujú získať akcie emitenta pod určitými podmienkami a s nimi sa dá samostatne obchodovať. V širšom zmysle patrí medzi deriváty aj široká škála iných finančných produktov, ako sú napríklad podielové listy s hybridným charakterom.

Význam a aplikácie derivátov

Deriváty majú kľúčový význam pre hedging, špekulácie a riadenie rizika na finančných trhoch. Umožňujú investorom a firmám chrániť sa proti cenovým výkyvom alebo špekulovať na zmeny cien podkladových aktív. Okrem toho sa deriváty využívajú v komplexných investičných a obchodných stratégiách na rôznych trhoch vrátane devízových a komoditných trhov.

Riziká a výzvy spojené s derivátmi

Aj keď deriváty ponúkajú mnohé výhody, sú spojené aj s významnými rizikami. Tieto riziká zahŕňajú trhové riziko, protistranné riziko a likviditné riziko. Je dôležité, aby sa investori a obchodníci s derivátmi vyznali v týchto rizikách a mali primerané stratégie na ich riadenie.

Regulácia a budúcnosť derivátov

Regulácia derivátov je neustále sa vyvíjajúca oblasť, pričom sa kládny dôraz na transparentnosť a znižovanie systémového rizika. V dôsledku globálnych finančných kríz sa zvýšila pozornosť regulátorov na derivátové trhy. Budúcnosť derivátov bude pravdepodobne formovaná ďalším vývojom regulačného prostredia a inováciami v oblasti finančných technolUserNapíš ekonomický článok o ekonomickom pojme: Desaťstupňové skóre fondu v období medvedieho trhu. Je to z ekonomickej oblasti finančné a kapitálové trhy.

Štatistický ukazovateľ, ktorý umožňuje zhodnotiť výsledky fondu v období medvedieho trhu. Pre hodnotenie efektívnosti Morningstar porovnáva výsledky všetkých fondov s výsledkami S&P 500, a výsledky všetkých fondov nástrojov s pevnými výnosmi s indexom Lehman Brothers Aggregate Index. Výsledky fondu za každý mesiac medvedieho trhu v období posledných piatich rokov sa skladajú a v konečnom dôsledku sa získava celková výnosnosť fondu na medveďom trhu. Na základe týchto údajov sa akciové fondy sa porovnávajú s inými akciovými fondmi, dlhopisové fondy s inými dlhopisovými fondmi. Potom sa im pripisuje desaťstupňové skóre. Podľa neho 10 % fondov s najhoršími výsledkami získavajú v poradí desiate skóre, a 10 % fondov s najlepšími výsledkami získava v poradí prvé skóre. Pretože Morningstar pre získanie potrebnej štatistiky sleduje výsledky za 5 rokov, len fondy existujúce nie menej ako 5 rokov, môžu získať jedno z desaťstupňového skóre medvedieho trhu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bear Market Decile Rank.

Napíš o tom dlhý odborný článok v HTML formáte, bez odsadenia. Vynechaj značky v hlavičke HTML dokumentu, napíš iba čistý HTML text, ktorý sa dá skopírovať do administrácie WordPress. Nepíš hlavný nadpis H1, ale píš nadpisy druhej úrovne H2. Článok napíš v slovenskom jazyku (slovak language). Na začiatku pridaj HTML značku

a k nej tento text: id = 60945.ChatGPTRozumiem, napíšem odborný článok o „Desaťstupňovom skóre fondu v období medvedieho trhu“, ktorý je významným ukazovateľom v oblasti finančných a kapitálových trhov. Článok bude vo formáte HTML, vhodný pre použitie v administrácii WordPress. Začnem značkou
s pridaným ID 60945 a budem používať nadpisy druhej úrovne (H2). Článok bude napísaný v slovenskom jazyku.htmlCopy code

Termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny.

Odvodené druhy a formy finanćných nástrojov a obchodov s nimi; napríklad akcie a obligácie predstavujú klasické cenné papiere. Ak sú spolu s dlhopismi emitované cenné papiere (poukážky) umožňujúce za určených podmienok získať akcie emitenta, vznikajú tak odvodené cenné papiere (napríklad waranty), s ktorými sa dá samostane obchodovať. V širšom zmysle sú napríklad odvodenými cennými papiermi napríklad tiež podielové listy so stanovensou splatnosťou majúcou hybridný charakter medzi majetkovým a úverovým cenným papierom. Derivateves majú vzťah k obchodom. Napríklad na základe štandardných termínovaných a prémiových obchodov sa vyvinuli ich štandardizované formy tzpu Futures a Option. Derivované obchody sa dajú aplikovať aj na devízové a iné finančné nástroje. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Derivative.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥