Depozitný certifikát

Depozitný certifikát ako nástroj na finančných a kapitálových trhoch

Depozitný certifikát predstavuje dôležitý finančný nástroj na trhoch s cennými papiermi. Tento cenný papier, vydaný bankami, je vystavený na základe zloženia vkladu a je charakteristický svojou predom stanovenou splatnosťou a úrokom, ktorý prináša. Depozitné certifikáty môžu byť obchodovateľné alebo neobchodovateľné, prevoditeľné alebo neprevoditeľné.

Využitie depozitných certifikátov

Tieto cenné papiere sú atraktívnym nástrojom pre investorov vďaka ich likvidite a relatívnej bezpečnosti. V prípade obchodovateľných depozitných certifikátov ich majitelia majú možnosť predaja týchto papierov pred ich splatnosťou, čo im poskytuje flexibilitu a možnosť rýchleho získania hotovosti.

Úrokový výnos a splatnosť

Depozitné certifikáty prinášajú úrok, ktorý je obvykle vyšší ako úrok z bežných vkladových účtov. Splatnosť týchto certifikátov môže byť rôzna, od krátkodobých po dlhodobé, čo umožňuje investorom a sporiacim subjektom plánovať ich investície s predvídateľnými výnosmi.

Riziká a ochrana investorov

Aj keď sú depozitné certifikáty považované za pomerne bezpečnú investíciu, nesú so sebou určité riziká, napríklad úverové riziko alebo riziko predčasného vyplatenia. Preto je dôležité, aby investori rozumeli podmienkam a charakteristike týchto cenných papierov pred ich nákupom.

Depozitné certifikáty na Slovensku

Na Slovensku, ako aj v iných krajinách, sú depozitné certifikáty vnímané ako efektívny nástroj pre správu osobných alebo firemných financií. Ich regulácia a dohľad zabezpečujú ochranu malých podielnikov a zároveň podporujú zdravý vývoj finančného trhu.

Depozitný certifikát; obchodovateľný, čo neobchodovateľný; prevoditeľný či neprevoditeľný krátkodobý cenný papier vydaný bankou, ktorý je vystavený na základe zloženia vkladu (depozitu). Tento cenný papier má predom stanovenú splatnosť a prináša úrok. Ak sa s ním obchoduje, dá sa ľahko speňažiť. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Certifikate of deposits (CD).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥