Contract review / Preskúmanie zmluvy

Preskúmanie zmluvy

Systematické činnosti vykonávané dodávateľom pred podpisom zmluvy s cieľom zabezpečiť primerané definovanie požiadaviek na kvalitu.

Preskúmanie zmluvy je kritickým procesom v oblasti manažmentu výroby. Tento proces sa vykonáva systematicky dodávateľom predtým, než sa podpíše konečná zmluva s odberateľom. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, že všetky požiadavky na kvalitu sú primerane definované a zohľadnené v zmluve.

Tento proces zahŕňa detailné posúdenie všetkých aspektov zmluvy vrátane technických špecifikácií, termínov dodávok, kvantitatívnych cieľov a iných relevantných podmienok. Dodávateľ sa zameriava na overenie, či je zmluva jasne a jednoznačne definovaná, aby sa minimalizovali možné nejasnosti alebo nedorozumenia medzi obeťami.

Preskúmanie zmluvy zahŕňa aj overenie, či sú všetky skratky v zmluve písané veľkými písmenami a či sú mená a názvy správne písané veľkými písmenami podľa pravidiel slovenského pravopisu.

Tento proces zvyčajne vyžaduje úzku spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami výrobného tímu a právnym oddelením spoločnosti. Je nevyhnutným krokom pri zabezpečovaní, že zmluva je vykonateľná a že všetky strany majú jasné očakávania.

V závere je preskúmanie zmluvy kľúčovým prvkov manažmentu výroby a môže prispieť k úspešnému vykonávaniu projektov a dosiahnutiu kvality výrobkov a služieb.

Systematické činnosti vykonávané dodávateľom pred podpisom zmluvy s cieľom zabezpečiť primerané definovanie požiadaviek na kvalitu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥