Banková záruka

Banková záruka: Zabezpečenie obchodných vzťahov

V komplikovanom svete obchodných vzťahov je dôvera medzi partnermi kľúčová. A práve banková záruka prichádza na scénu ako nástroj, ktorý pomáha zabezpečiť túto dôveru a chrániť zúčastnené strany.

Čo je banková záruka?

Banková záruka predstavuje písomný záväzok banky voči príjemcovi záruky. V prípade, ak tretí subjekt (napr. dodávateľ) nesplní svoje záväzky, banka sa zaviaže uspokojiť oprávnené požiadavky vytýčené v záruke. Ide o formu ručenia, kde banka preberá peňažné ručenie za záväzky svojho klienta.

Funkcia bankovej záruky

Základnou funkciou bankovej záruky je zabezpečovacia. Jej úlohou je chrániť príjemcu záruky pred možnými stratami spôsobenými nesplnením záväzkov tretím subjektom. Až následne má banková záruka funkciu platobnú. Banka v takom prípade preberá platobné záväzky svojho klienta.

Podstatné znaky bankovej záruky

Banková záruka sa týka výlučne peňažného plnenia. Bez ohľadu na to, aká forma plnenia bola dohodnutá medzi obchodnými partnermi, banka môže zaručovať len peňažné plnenie. To znamená, že ak sa obchodní partneri dohodli na dodávke tovaru alebo služby, banka sa zaviaže zaplatiť určitú sumu v prípade nesplnenia tejto dohody, a nie dodávku tovaru alebo služby.

Banková záruka v medzinárodnom kontexte

Termín „Bank Guarantee“ je anglický ekvivalent slovenského pojmu „banková záruka“. V medzinárodnom obchode je časté, že sa obchodné strany z rôznych krajín dohodnú na použití bankovej záruky ako formy zabezpečenia. Tým je zabezpečená väčšia dôvera medzi obchodnými partnermi a zároveň je jedna strana chránená pred možnými rizikami spojenými s nesplnením záväzkov druhej strany.

Záver

Banková záruka je v dnešnom svete obchodných vzťahov neoceniteľným nástrojom. Pomáha budovať dôveru, zabezpečuje obchodné transakcie a chráni zúčastnené strany pred možnými stratami. Vzhľadom na jej význam je dôležité, aby boli všetky strany dobre informované o jej podmienkach a význame.

Bank Guarantee (banková záruka) – písomný záväzok banky voči príjemcovi záruky, že uspokojí oprávnené požiadavky vytýčené v záruke v prípade, že ich nesplní tretí subjekt. Banková záruka je ručiteľským obchodom banky. Banka pri nej preberá peňažné ručenie za záväzky svojho klienta. Základnou funkciou bankovej záruky je funkcia zabezpečovacia a až následne platobná. Podstatným znakom bankovej záruky je, že banka môže zaručovať len peňažné plnenie bez ohľadu na to, aká forma plnenia bola dohodnutá medzi obchodnými partnermi.. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bank Guarantee.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥