Zavedená

Zavedená látka v Ekonomike Chémie

Fáza-zavedenia látka predstavuje dôležitý koncept v oblasti ekonómie chémie. Tento termín sa vzťahuje na látky, ktoré spĺňajú určité kritériá a majú svoje vlastné špecifikácie v súvislosti s európskymi smernicami a nariadeniami. Pozrime sa bližšie na kritériá definujúce zavedenú látku a jej úlohu v regulácii chemických látok.

Kritériá Zavedenej Látky

Zavedená látka musí spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  1. Uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS).
  2. Vyrobená v Spoločenstve alebo pristúpených krajinách v priebehu posledných 15 rokov pred nadobudnutím účinnosti príslušného nariadenia, ale neuviedol ju na trh (s písomným dôkazom).
  3. Uvedená na trh v Spoločenstve alebo pristúpených krajinách pred nadobudnutím účinnosti nariadenia a považovaná za oznámenú podľa smernice 67/548/EHS, avšak nespadá do definície polyméru v súlade s týmto nariadením (s písomným dôkazom).

Úloha Zavedenej Látky v Regulácii

Zavedené látky sú podrobené prísnym smerniciam a nariadeniam v snahe regulovať ich výrobu, distribúciu a použitie. Výrobcovia a dovozcovia sú povinní dodržiavať tieto predpisy a predkladať dôkazy o zavedení látok na trh. Regulácie sú navrhnuté s cieľom zabezpečiť bezpečné a udržateľné používanie chemických látok v priemysle a bežnom živote.

Záver

Zavedené látky hrajú dôležitú úlohu v ekonómii chémie, kde ich regulácia pomáha zabezpečiť bezpečnosť a transparentnosť v chemickom priemysle. Porozumenie kritérií a úlohy týchto látok je kľúčové pre zabezpečenie súladu s príslušnými právnymi predpismi a udržateľné využívanie chemických zlúčenín.

(phase-in) látka – Je látka, ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií: (a) uvádza sa v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS); (b) aspoň raz počas 15 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia bola vyrobená v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, ale výrobca alebo dovozca ju neuviedol na trh, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz; (c) bola uvedená na trh výrobcom alebo dovozcom v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, a pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa považovala za oznámenú v súlade s článkom 8 ods. 1 prvou zarážkou smernice 67/548/EHS, ale nevyhovuje vymedzeniu pojmu polymér, ako je uvedené v tomto nariadení, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥