DataWarehouse

Data Warehouse: Dôležitý Nástroj Pre Manažment

Data Warehouse (DW, DWH), často označovaný ako dátový sklad, je integrovaný, subjektovo orientovaný, stály a časovo rozlíšený súhrn dát, ktorý je kľúčovým faktorom pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov v organizáciách. Tento koncept hraje významnú úlohu v oblasti manažmentu a umožňuje lepšie využívať dáta pre strategické rozhodovanie.

Integrácia Dát

Data Warehouse sa vyznačuje integrovaním dát z rôznych zdrojov v organizácii. Tieto dáta môžu pochádzať z rôznych oddelení, systémov a procesov. Integrácia zabezpečuje jednotný a konzistentný pohľad na dáta, čo je kľúčové pre efektívne rozhodovanie.

Subjektovo Orientovaný

Ďalšou dôležitou vlastnosťou Data Warehouse je jeho subjektová orientácia. To znamená, že dáta sú organizované okolo konkrétnych subjektov alebo témat, ktoré sú relevantné pre riadiace a rozhodovacie procesy. Týmto spôsobom je možné lepšie pochopiť a analyzovať informácie z hľadiska konkrétnych aspektov organizácie.

Stálosť a Časové Rozlíšenie

Data Warehouse uchováva dáta dlhodobo a umožňuje ich časové rozlíšenie. To znamená, že je možné sledovať zmeny v dátach v priebehu času a analyzovať historické trendy. Táto vlastnosť je veľmi užitočná pre predpovedanie a plánovanie budúcich udalostí.

Význam Pre Riadenie a Rozhodovanie

Data Warehouse je neoddeliteľnou súčasťou moderného manažmentu. Poskytuje manažérom a rozhodovateľom prístup k aktuálnym a relevantným informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riadenie organizácie. Pomáha identifikovať vzory, analýzy a predikcie, čo vedie k lepším rozhodnutiam a výkonnejšiemu riadeniu.

Záver

Data Warehouse je dôležitým nástrojom pre manažment, ktorý umožňuje integráciu, subjektovú orientáciu, stálosť a časové rozlíšenie dát. Tento koncept je kľúčovým faktorom pre efektívne riadiace a rozhodovacie procesy v organizáciách. Správne implementovaný Data Warehouse pomáha organizáciám získavať cenné poznatky z dát a dosahovať svoje ciele.

(DW, DWH) – Dátový sklad, integrovaný, subjektovo orientovaný, stály a časovo rozlíšený súhrn dát, dôležitých pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥