Akcia: Základná jednotka vlastníctva a záujmu v akciových spoločnostiach

Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti.

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Akcia – účastina – cenný papier, doklad o podiele člena – akciovej spoločnosti na jej základnom kapitály. Vystavuje sa na peňažnú čiastku, prípadne na podielovú časť z nominálnej hodnoty základného kapitálu spoločnosti. Akcia zaručuje určité členské právo na podnikaní spoločnosti, na spolurozhodovaní a hlasovaní na valnom zhromaždení, ako aj právo na získanie dividendy. /podiel na bilančnom zisku spoločnosti/ Akcionár nemá právo zastupovať resp. riadiť spoločnosť ani žiadať vyplatenie svojho podielu, avšak môže predať na finančnom trhu akciu za trhovú cenu. Za záväzky spoločnosti ručí len do výšky menovitej hodnoty akcie. Pri likvidácii podniku sa vyrovnávajú najprv záväzky spoločnosti a zostatok sa rozdelí medzi majiteľov akcií /akcionárov/. Trhová cena akcie/burzová kurz/ je ovplyvnená viacerými faktormi napr.)národnou a medzinárodnou ekonomickou, resp. politickou situáciou, b) všeobecnou úrokovou mierou, platnou pre konkrétny finančný trh, C) očakávanou výnosnosťou akcie teda v zásade – kapitalizáciou dividendy, d) vzťahom ponuky a dopytu po akciách spoločnosti na konkrétnom finančnom trhu (burze), ktorý môžu ovplyvňovať špekulačné záujmy, e) lehotou do výplaty dividendy, f) štátnou intervenčnou a fiškálnou politikou. Zakladatelia akciovej spoločnosti získavajú tzv. zakladateľský zisk. Je to rozdiel medzi nominálnu hodnotou a burzovým kurzom akcie. Akcie sa spravidla vystavujú a buď na majiteľa (au porteur)alebo na meno (au nom). S akciami na majiteľa možno obchodovať na finančnom trhu (burze), zatiaľ čo s akciami na meno možno disponovať pomocou -–rubopisu, pričom sa vedie záznam v knihe akcionárov. Podľa práv akcionárov sa delia akcie spoločnosti spravidla na akcie kmeňové (obyčajné) a prioritné (prednostné). Akcie kmeňové priznávajú všetkým vlastníkom rovnaké práva. Prioritné akcie umožňujú majiteľom osobitné práva, ako napr. prednostné vyplácanie dividendy (teda pevnú dividendu, nezávislú od vykázaného zisku). Tieto akcie však vlastníkovi nedávajú hlasovacie právo na valnom zhromaždení. Snahou niektorých akciových spoločností je dosiahnuť stabilitu kurzu svojich akcií, a to najmä zámernou dividendovou politikou. Ide o stabilizáciu úrovne vyplácaných dividend, pričom nerozdelený zisk slúži ako zdroj samofinancovania, na doplnenie základného imania, resp. ako dodatočný zdroj pre akcie grátis. Pri zakladaní spoločnosti sa akcie môžu zaplatiť v peniazoch alebo v iných hnuteľných i nehnuteľných hodnotách, prípadne prevedením (fúziou) celého podniku, pričom sa hmotná časť vkladu prehodnotí aktuálnou trhovou cenou. Akcia sa skladá z vlastnej akcie (tzv. plášť alebo telo akcie), kupónového hárku (kupón oprávňuje čerpať dividendu) a talónu, t. j. poukážky slúžiacej na získanie ďalšieho kupónového hárku (použije sa po vyčerpaní kupónov)

(Share, Stock) – Cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti.

Cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Podiel na majetku akciovej spoločnosti akcionára.

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka v akciovej spoločnosti. Týmto papierom sa vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti. Akcie patria do kategórie dlhodobých cenných papierov a znamenajú, že ich majiteľ má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, zdieľať zisky a mať nárok na podiel z likvidačného zostatku v prípade zániku spoločnosti s likvidáciou.

Kľúčové rysy akcií zahŕňajú:

  1. Podnikateľské práva: Akcionári majú právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti podľa stanov a zákona. To znamená, že majú hlasovacie právo na valných zhromaždeniach, kde sa rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa spoločnosti.
  2. Právo na zisk: Akcionári majú nárok na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý sa vypláca vo forme dividendy. Výška týchto dividend sa zvyčajne určuje podľa zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v danom období.
  3. Právo na likvidačný zostatok: V prípade, že spoločnosť zanikne a bude likvidovaná, majú akcionári nárok na podiel zo zostatku majetku spoločnosti po úhrade všetkých jej záväzkov.
  4. Obchodovateľnosť: Akcie sú zvyčajne obchodovateľné na finančných trhoch, ako sú burzy. To umožňuje akcionárom kúpiť alebo predať svoje akcie podľa aktuálnych trhových cien.
  5. Omezená zodpovednosť: Akcionári nenesú osobnú zodpovednosť za záväzky spoločnosti. Ich riziko je obmedzené na hodnotu ich akcií.

Akcie môžu byť emitované dvoma spôsobmi: na majiteľa (au porteur), kde majiteľ môže byť anonymný, alebo na meno (au nom), kde majiteľ je vedený v knihe akcionárov spoločnosti. Výber závisí od spoločnosti a od platných právnych predpisov.

Často sa rozlišujú dva hlavné typy akcií:

  1. Kmeňové akcie: Tieto akcie priznávajú všetkým akcionárom rovnaké práva, vrátane hlasovacieho práva na valných zhromaždeniach.
  2. Prioritné akcie: Prioritné akcie umožňujú majiteľom osobitné práva, ako napríklad prednostné vyplácanie dividendy. Však tieto akcie obvykle neprinášajú hlasovacie práva na valných zhromaždeniach.

Akcie môžu byť dôležitým nástrojom na zhromažďovanie kapitálu pre spoločnosť, umožňujú investorom zúčastniť sa na raste a úspechu spoločnosti a sú dôležitým prvkom v investičných portfóliách. Trhová cena akcie je ovplyvnená viacerými faktormi, vrátane ekonomickej situácie, úrokových sadzieb, očakávanej výnosnosti akcií, ponuky a dopytu na burze a ďalšími špecifickými faktormi spoločnosti.

Vytvorenie akciovej spoločnosti zahŕňa vydanie akcií a ich predaj investorom. Zakladatelia môžu získať tzv. zakladateľský zisk, čo je rozdiel medzi nominálnou hodnotou a burzovým kurzom akcií. Akcie sú dôležitým nástrojom pre spoločnosti a investorov a hrajú kľúčovú úlohu v modernom ekonomickom systéme.

 

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥