Ponuka

Ponuka vo Faktoringu

Pojem „ponuka“ vo faktoringu predstavuje dôležitý aspekt tejto finančnej služby. Faktoring je špecifickým druhom financovania, ktorý sa často využíva v podnikateľskom prostredí na zlepšenie likvidity a riadenie rizika spojeného s pohľadávkami. Ponuka vo faktoringu zahŕňa špecifikáciu služieb, ktoré faktoringová spoločnosť ponúka svojim klientom, ktorí sú v tomto prípade predávajúcimi subjektmi. Tieto služby sú definované v ponuke spolu s podmienkami, za ktorých sú poskytované.

Špecifikácia Ponuky vo Faktoringu

V rámci ponuky vo faktoringu faktoringová spoločnosť jasne definuje, aké služby sú k dispozícii pre svojich klientov. Medzi hlavné prvky tejto ponuky patria:

  • Limit ručenia: Faktoringová spoločnosť určuje, do akej výšky je ochotná prebrať pohľadávky svojich klientov. Limit ručenia môže byť stanovený pre konkrétnych klientov individuálne alebo pre skupinu klientov s podobnými charakteristikami.
  • Úroková sadzba: V ponuke sa stanovuje úroková sadzba, ktorá sa bude vzťahovať na financovanie prebraných pohľadávok. Táto sadzba je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje náklady klienta na faktoringové služby.
  • Factoringový poplatok: Faktoringová spoločnosť môže účtovať svojim klientom poplatok za poskytovanie faktoringových služieb. Tento poplatok sa tiež špecifikuje v ponuke.

Trhová Ponuka a Dopyt

Počas procesu faktoringu existuje vzťah medzi ponukou a dopytom po faktoringových službách. Na trhu pre faktoring existuje množstvo faktoringových spoločností, ktoré sú pripravené konkurovať o klientov. Toto sú zároveň dodávatelia faktoringových služieb a ich ponuky sú konkurenčné.

Ponuka (S; supply) vo faktoringu predstavuje množstvo financovania a faktoringových služieb, ktoré sú dostupné na trhu. Toto množstvo závisí od faktoringových spoločností a ich pripravenosti financovať pohľadávky klientov.

Dopyt (D; demand) po faktoringových službách je dôsledkom potreby klientov zlepšiť svoju likviditu a spravovať svoje pohľadávky. Klienti vyjadrujú dopyt po faktoringových službách, keď sú ochotní predať svoje pohľadávky faktoringovým spoločnostiam výmenou za okamžité financovanie.

V ideálnom prípade by trhová ponuka a dopyt mali vytvoriť rovnovážny stav, kde množstvo faktoringových služieb dostupných na trhu (ponuka) sa rovná potrebe klientov (dopyt). To by zabezpečilo efektívne fungovanie faktoringového trhu.

Záver

Ponuka vo faktoringu je dôležitým faktorom pre klientov, ktorí uvažujú o využití faktoringových služieb na zlepšenie svojej likvidity a riadenie rizika spojeného s pohľadávkami. Je nevyhnutné dôkladne preskúmať a porovnať ponuky faktoringových spoločností, aby klienti mohli vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje ich potrebám a cieľom.

Offer (ponuka) – pod týmto pojmom sa rozumie špecifikácia služby so stanovením podmienok, ako napr. limitu ručenia, úrokovej sadzby, factoringového poplatku a pod., za ktorých je faktoringová spoločnosť ochotná predať ponúkané služby svojim klientom (predávajúcim). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Offer.

Ponuka (S; supply) predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku (q), ktoré je jeden predávajúci (individuálna ponuka) alebo skupina predávajúcich, spravidla na celom trhu (trhová ponuka), ochotný a schopný predať za danú cenu (p) tohto tovaru za dané časové obdobie. Grafické zobrazenie krivky ponuky: S ponukou súvisí aj dopyt (D; demand) a v optimálnom prípade vytvárajú rovnovážny stav (ekvilibrium), kedy sa dopyt rovná ponuke, t. j. dobrovoľne ponúkané množstvo tovaru sa rovná dobrovoľne dopytovanému množstvu.

Pod ponukou rozumieme súhrn všetkých zamýšľaných predajov, s ktorými výrobcovia prichádzajú na trh s cieľom predávať ich za určitú cenu. Ponuka predstavuje množstvo tovarov, ktoré výrobcovia dodajú na trh pri určitej cene

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥