poistná suma

Pojem: Poistná suma

Dohodnutá suma vyplatená v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistná suma je jedným z kľúčových pojmov v oblasti poisťovníctva, ktorý určuje čiastku, ktorú poisťovacia spoločnosť vyplatí poistencovi v prípade vzniku poistnej udalosti. Táto suma je dohodnutá v poistnej zmluve a predstavuje finančné krytie pre poistencov, ktoré má za cieľ pomôcť im obnoviť ich finančnú stabilitu po nešťastnej udalosti.

Poistná suma môže byť dohodnutá rôznymi spôsobmi. V niektorých prípadoch je suma stanovená jednorazovo pre konkrétnu poistnú udalosť, napríklad pri poistení majetku alebo vozidla. V iných prípadoch sa môže určiť pre poistné udalosti v určenom období, ako je to napríklad pri poistení života.

Okrem toho môže byť poistná suma stanovená aj ako maximálna čiastka, ktorú poisťovacia spoločnosť poskytne počas celého trvania poistenia. To znamená, že suma je obmedzená horným limitom, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve.

Stanovenie správnej poistnej sumy je dôležitým krokom pri uzatváraní poistnej zmluvy, pretože ovplyvňuje výšku poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. Je dôležité zvoliť takú poistnú sumu, ktorá zabezpečí dostatočné finančné krytie pre poistencov, ale zároveň je aj finančne dostupná.

Poistná suma je tak kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o vhodnosti poistenia a zabezpečuje, že poistenci budú mať finančnú ochranu v prípade nečakaných udalostí. Je to nástroj, ktorý pomáha zabezpečiť mieru istoty a bezpečnosti pre poistencov a ich majetok.

Dohodnutá suma vyplatená v prípade vzniku poistnej udalosti.

V poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka – suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

Horný limit finančnej náhrady, ktorú poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti, ak sa splnia podmienky, dohodnuté v poistnej zmluve.

Je v poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka – suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

suma dohodnutá v poistnej zmluve, na základe ktorej sa určuje výška poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.

V poistnej zmluve dohodnutá alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu.

Čiastka, ako riziko plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti pri poistení majetku alebo osôb.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥