pohyblivý ročný súčet

Pohyblivý ročný súčet

Finančná a/alebo kvantitatívna hodnota určitej premennej veličiny (požiadavka, obrat, výroba) za posledných 12 mesiacov upravená pre každý mesiac pridaním k poslednému súčtu údaj na nový mesiac a odčítaním od tohto údaja číslo korešpondujúceho mesiaca minulého roka.

Pohyblivý ročný súčet je v ekonomike a výrobe dôležitým nástrojom na analýzu a hodnotenie výkonnosti a vývoja určitej premenné veličiny za posledných 12 mesiacov. Tento koncept sa využíva na sledovanie a porovnávanie dát z jednotlivých mesiacov v priebehu jedného roka a taktiež na odstránenie sezónnych vplyvov a trendov v dátach.

Hlavné charakteristiky pohyblivého ročného súčtu zahŕňajú:

  • 12-mesačný obdobie: Pri výpočte pohyblivého ročného súčtu sa zohľadňujú údaje z každého mesiaca počas posledných 12 mesiacov.
  • Pridávanie a odčítanie údajov: Pre každý mesiac sa k poslednému súčtu pridá hodnota údaju za nový mesiac a odčíta sa hodnota údaju za korešpondujúci mesiac minulého roka.
  • Odstránenie sezónnych vplyvov: Tento typ súčtu pomáha odstrániť sezónne vplyvy a umožňuje lepšiu analýzu trendov a dlhodobých zmien v dátach.

Pohyblivý ročný súčet je často využívaný pri hodnotení vývoja výrobných a finančných ukazovateľov. Pomáha identifikovať dlhodobé trendy a sezónne fluktuácie, čo je dôležité pre plánovanie, riadenie a rozhodovanie v oblasti výroby a ekonomiky.

V závere možno povedať, že pohyblivý ročný súčet je užitočným nástrojom pre analýzu časových sérií dát a má široké uplatnenie v oblasti výroby, kde sa sleduje výkonnosť a vývoj rôznych ukazovateľov za posledných 12 mesiacov.

Finančná a/alebo kvantitatívna hodnota určitej premennej veličiny (požiadavka, obrat, výroba) za posledných 12 mesiacov upravená pre každý mesiac pridaním k poslednému súčtu údaj na nový mesiac a odčítaním od tohto údaja číslo korešpondujúceho mesiaca minulého roka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥