Orgán auditu

Orgán auditu v kontexte európskej integrácie

Orgán auditu (Audit Authority) je národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu určený členským štátom pre každý operačný program a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenska je orgánom auditu Ministerstvo financií SR, ktoré koordinuje oblasť finančnej kontroly a vnútorného auditu.

Význam Orgánu Auditu v Európskej Integrácii

Orgán auditu má kľúčovú úlohu v rámci európskej integrácie, najmä v súvislosti s riadením a kontrolou projektov financovaných z európskych fondov a programov. Jeho úlohou je:

  • Overovať, či sa prostriedky z európskych fondov a programov využívajú efektívne a v súlade s pravidlami EÚ.
  • Poskytovať nezávislú kontrolu a hodnotenie projektov a programov.
  • Identifikovať riziká a nedostatky v riadení a kontrole a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.
  • Zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť vo využívaní európskych prostriedkov.

Rola Ministerstva financií SR

V kontexte Slovenskej republiky vykonáva funkciu orgánu auditu pre všetky operačné programy Ministerstvo financií SR. Tento orgán je zodpovedný za dohľad nad využívaním európskych fondov a programov na území Slovenska a za zabezpečenie dodržiavania pravidiel a postupov stanovených Európskou úniou.

Záver

Orgán auditu je dôležitým subjektom v rámci európskej integrácie, ktorý zabezpečuje kontrolu a transparentnosť využívania európskych finančných prostriedkov. Jeho úloha je kľúčová pre správne a efektívne riadenie projektov financovaných z európskych fondov a programov.

(Audit Authority) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu určený členským štátom pre každý operačný program a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenska je orgánom auditu – Ministerstvo financií SR, ktorý koordinuje oblasť finančnej kontroly a vnútorného auditu.

národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu určený členským štátom pre každý OP a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky vykonáva funkciu orgánu auditu pre všetky OP Ministerstvo financií SR;

Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu určený členským štátom pre každý OP a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥