Ombudsman

Ombudsman

Inštitúcia ombudsmana vznikla v roku 1809 vo Švédsku. Odtiaľ sa rozšírila do iných krajín sveta. V tejto súvislosti je zaužívané aj slovné spojenie poverenec občanov. Inštitút ombudsmana zakotvila v rámci EÚ Maastrichtská zmluva. Ombudsmana volí EP. Jeho právomocou je z vlastnej iniciatívy, z podnetu občanov Únie, alebo právnických osôb prešetrovať sťažnosti na byrokraciu (porušovanie zákonov, chyby, omyly a nedopatrenia) v činnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvej inštancie. Na základe výsledkov prešetrovania signalizuje príslušným orgánom zistené nedostatky, navrhuje konkrétne opatrenia a vydáva ročné správy. Ombudsman nemá sankčnú právomoc.

Ombudsman je dôležitým inštitútom v oblasti európskej integrácie a ochrany práv občanov v rámci Európskej únie. Jeho história siaha až do roku 1809, keď vznikol vo Švédsku, a odvtedy sa stal dôležitým nástrojom na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti verejných orgánov.

V rámci EÚ je inštitúcia ombudsmana zakotvená v Maastrichtskej zmluve, a je volená Európskym parlamentom. Hlavnou právomocou ombudsmana je prešetrovanie sťažností od občanov EÚ a právnických osôb na byrokratické postupy a rozhodnutia inštitúcií a orgánov EÚ. Ide o situácie, kedy sa podozrieva porušenie zákonov, chýb, omylov alebo nedopatrení vo verejnej činnosti.

Ombudsman má právo iniciovať prešetrovanie na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti občana. Po vykonaní prešetrovania môže ombudsman odporučiť konkrétne opatrenia, ktoré majú byť prijaté na odstránenie zistených nedostatkov. Okrem toho vydáva aj ročné správy, kde informuje o svojej činnosti a zistených problémoch.

Je dôležité poznamenať, že ombudsman nemá sankčnú právomoc, čo znamená, že nemôže priamo trestať či uložiť pokuty. Jeho hlavnou funkciou je zlepšiť transparentnosť a zodpovednosť verejných orgánov prostredníctvom prešetrovania a odporúčaní.

Cieľom ombudsmana je zabezpečiť, aby verejné orgány EÚ pracovali v súlade s právom a spravodlivosťou a aby chránili práva občanov. Je to dôležitá súčasť európskej integrácie a ochrany práv občanov v rámci EÚ.

Inštitúcia ombudsmana vznikla v roku 1809 vo Švédsku. Odtiaľ sa rozšírila do iných krajín sveta. V tejto súvislosti je zaužívané aj slovné spojenie poverenec občanov. Inštitút ombudsmana zakotvila v rámci EÚ Maastrichtská zmluva. Ombudsmana volí EP. Jeho právomocou je z vlastnej iniciatívy, z podnetu občanov Únie, alebo právnických osôb prešetrovať sťažnosti na byrokraciu (porušovanie zákonov, chyby, omyly a nedopatrenia) v činnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvej inštancie. Na základe výsledkov prešetrovania signalizuje príslušným orgánom zistené nedostatky, navrhuje konkrétne opatrenia a vydáva ročné správy. Ombudsman nemá sankčnú právomoc.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥