Mýtny priestupok

mýtny priestupok v ekonomike dopravy

Pojem „mýtny priestupok“ sa vztahuje k porušeniu zákona 25/2007 Z. z o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Tento zákon v Slovenskej republike upravuje mýto a spôsob jeho výberu na cestných komunikáciách, a porušenie tohto zákona je považované za mýtny priestupok.

Mýto je platba, ktorú musia prevádzkovatelia vozidiel zaplatiť za použitie určitých ciest a diaľnic. Jeho účelom je financovať udržiavanie a rozvoj cestnej infraštruktúry. Zákon o elektronickom výbere mýta ukladá povinnosť platiť mýto prevádzkovateľom vozidiel, ktoré využívajú vymedzené úseky pozemných komunikácií.

Mýtny priestupok môže zahŕňať rôzne porušenia ustanovení zákona o mýte. Medzi najčastejšie mýtne priestupky patria:

  • Neplatenie mýta alebo neplatba v stanovenom termíne
  • Manipulácia s palubnými jednotkami s cieľom obísť systém mýtnych platieb
  • Poskytnutie nepravdivých informácií alebo falšovanie údajov na faktúrach o mýte
  • Ďalšie porušenia pravidiel a povinností stanovených v zákone o mýte

Porušenie týchto pravidiel môže mať pre prevádzkovateľov vozidiel vážne dôsledky, vrátane finančných sankcií a iných sankcií stanovených v zákone o mýte. Prevádzkovatelia vozidiel majú povinnosť dodržiavať pravidlá týkajúce sa mýta a zabezpečiť, aby ich vozidlá boli registrované a vybavené palubnými jednotkami v súlade s platnými predpismi.

Mýtny priestupok je preto dôležitým pojmom v oblasti ekonomiky dopravy, pretože zabezpečuje, že systém mýtnych platieb je efektívny a spravodlivý. Cieľom je zabezpečiť, aby prevádzkovatelia vozidiel prispievali k nákladom na udržiavanie cestnej infraštruktúry v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

znamená porušenie zákona 25/2007 Z. z o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥