Mýtny úsek

mýtny úsek v ekonomike dopravy

Mýtny úsek je dôležitým pojmom v oblasti ekonomiky dopravy a súvisí s procesom výberu mýta na cestách a diaľniciach. Je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinnosti prechádzajúcich vozidiel. Pre lepšie pochopenie tohto pojmu je potrebné preskúmať niekoľko kľúčových aspektov mýtnych úsekov.

Mýtny úsek je spravidla vymedzený od hranice križovatky, ktorá tvorí začiatok vymedzeného úseku ciest, po hranicu križovatky, ktorá tvorí koniec vymedzeného úseku ciest a naopak. To znamená, že každému vymedzenému úseku ciest prislúchajú spravidla dva mýtne úseky, jeden pre smer tam a druhý pre smer späť. Tento systém umožňuje presnú detekciu vozidiel a ich prejazdu cez určený úsek ciest.

Každý mýtny úsek je jednoznačne identifikovaný jedinečným identifikátorom, ktorý umožňuje jednoznačné sledovanie a spracovanie mýtnej povinnosti pre vozidlá, ktoré prechádzajú týmto úsekom. Dôležitými vlastnosťami mýtnych úsekov sú dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku. Dĺžka úseku je číselný údaj v kilometroch a je stanovená vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta (ďalej len Vyhláška č. 529/2009) pre príslušný vymedzený úsek ciest. Táto dĺžka je udávaná s presnosťou na dve desatinné miesta, bez ohľadu na skutočnú fyzickú dĺžku mýtneho úseku.

Mýtny úsek je základnou jednotkou výberu mýta a jeho správne vymedzenie a identifikácia sú kľúčové pre efektívny a spravodlivý systém mýtneho výberu. Je to dôležitý nástroj pre financovanie udržiavania a rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorý zabezpečuje, že vozidlá, ktoré využívajú určité úseky ciest, prispievajú k ich nákladom spravodlivo a transparentne.

je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinnosti prechádzajúcich vozidiel. Mýtny úsek je spravidla vymedzený od hranice križovatky, ktorá tvorí začiatok vymedzeného úseku ciest po hranicu križovatky, ktorá tvorí koniec vymedzeného úseku ciest a naopak. To znamená, že každému vymedzenému úseku ciest prislúchajú spravidla dva mýtne úseky, jeden pre smer tam a druhý pre smer späť. Každý mýtny úsek je označený jednoznačným identifikátorom a jeho vlastnosťami sú dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku. Dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku je číselný údaj v km stanovený vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta (ďalej len Vyhláška č. 529/2009) pre príslušný vymedzený úsek ciest a uvádza sa s presnosťou na dve desatinné miesta, bez ohľadu na skutočnú fyzickú dĺžku mýtneho úseku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥