Malí a strední podnikatelia

Malí a Strední Podnikatelia (MSP) v Európskej Integrácii

Malí a strední podnikatelia, často skratkou označovaní ako MSP, predstavujú dôležitú súčasť európskej ekonomiky a sú v centre pozornosti v oblasti európskej integrácie. Tieto podniky tvoria značný podiel na trhu a majú kľúčový vplyv na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v EÚ.

Definícia Malých a Stredných Podnikov v EÚ

Podľa Prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 sú MSP v Európskej únii definované nasledovne:

  • Mikropodniky: Zamestnávajú menej ako 10 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahujú 2 milióny EUR.
  • Malé podniky: Zamestnávajú menej ako 50 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 10 miliónov EUR.
  • Stredne veľké podniky: Zamestnávajú menej ako 250 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahujú 50 miliónov EUR.

Význam MSP pre EÚ

MSP majú významný vplyv na európsku ekonomiku a spoločnosť z viacerých dôvodov:

  • Hospodársky Rast: MSP prispievajú k tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu. Sú schopné rýchlo reagovať na zmeny na trhu a inovovať, čo prispieva k konkurencieschopnosti EÚ.
  • Inovácie: Malé a stredné podniky sú často hnacou silou inovácií v rôznych odvetviach. Ich schopnosť prispôsobiť sa novým technológiám a trendom je kľúčová pre rozvoj.
  • Lokálny Rozvoj: MSP majú často korene v miestnych komunitách a prispievajú k ich rozvoju a udržateľnosti.

Podpora MSP v Rámci EÚ

Európska únia si uvedomuje význam MSP a preto poskytuje rôzne formy podpory, vrátane finančných prostriedkov, odbornej pomoci a zjednodušenia administratívnych postupov. Cieľom je uľahčiť rast a rozvoj MSP a zvýšiť ich konkurencieschopnosť na európskom trhu.

V závere, MSP tvoria dôležitú časť európskej ekonomiky a majú kľúčový vplyv na jej rozvoj. Ich podpora a uznávanie sú nevyhnutné pre udržateľný hospodársky rast a prosperitu v Európskej únii.

(MSP) – podľa Prílohy 1 nariadenia Komise (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc pre výskum a vývoj (Úradný vestník ES OJ L 63/22 28. 2. 2004) sa podniky členia takto: a) kategóriu mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú ročný obrat nepresahujúci 50 mil. EUR a/alebo celkovú ročnú hodnotu aktív nepresahujúcu 43 mil. EUR. b) v rámci kategórie MSP je malý podnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 10 mil. EUR. c) v rámci kategórie MSP je mikropodnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 2 mil. EUR.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥