logistický controlling

Logistický Controlling: Riadenie a Analýza Logistických Procesov

Logistický controlling je dôležitou funkciou v oblasti výroby a logistiky podniku. Táto štábnou funkcia sa zaoberá analýzou momentálneho stavu logistického systému podniku a porovnáva ho s definovanými logistickými cieľmi. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť, že logistické procesy a operácie sú efektívne a prispievajú k dosiahnutiu obchodných cieľov podniku. Logistický controlling obstaráva, zhromažďuje a prenáša informácie, ktoré pomáhajú riadiacemu systému správne orientovať logistické operácie.

Úloha Logistického Controllingu

Logistický controlling zohráva kľúčovú úlohu pri riadení logistických systémov podniku. Jeho hlavnými úlohami sú:

  • Analýza a Hodnotenie: Logistický controlling analyzuje všetky aspekty logistických operácií, vrátane zásobovania, skladovania, prepravy a distribúcie. Vykonáva hodnotenia na základe definovaných ukazovateľov a benchmarkov.
  • Plánovanie a Optimalizácia: Na základe analýzy navrhuje opatrenia na zlepšenie efektívnosti a produktivity logistických procesov. To môže zahŕňať optimalizáciu zásobovania, zlepšenie trasy prepravy alebo inovácie v rámci skladovania.
  • Riadenie a Navigácia: Logistický controlling slúži ako navigácia pre riadiaci systém podniku. Poskytuje informácie a odporúčania na základe aktuálnych dát a cieľov podniku.

Ukazovatele Logistického Controllingu

Ukazovatele logistického controllingu sú dôležité nástroje na meranie a hodnotenie logistických výkonov. Tieto ukazovatele môžu zahŕňať štrukturálne a rámcové ukazovatele, produktivitu, efektívnosť a kvalitu logistických procesov. Sledujú sa na úrovni výrobku alebo logistického výkonu a môžu byť aplikované na jednotlivé časti logistických reťazcov alebo konkrétne útvary zodpovedné za ich vykonávanie.

Záver

Logistický controlling je neoddeliteľnou súčasťou logistického riadenia v podniku. Jeho úlohou je zabezpečiť, že logistické operácie sú v súlade s definovanými cieľmi a prispievajú k úspechu podniku. S použitím ukazovateľov a analýz dokáže logistický controlling riadiť a optimalizovať logistické procesy a zabezpečiť ich efektívnosť a výkonnosť.

Poradná štábna funkcia analyzujúca momentálny stav logistického systému podniku a konfrontujúca ho s logistickými cieľmi. Obstaráva, zhromažďuje a predáva informácie navigujúce riadiaci systém správnym smerom. Ukazovatele logistického controllingu sa vzťahujú na výrobok alebo na logistický výkon, sledujú sa za jednotlivé články logistických reťazcov, eventuálne útvary ich uskutočňujúce, môžu to byť ukazovatele štrukturálne a rámcové, ukazovatele produktivity, ospodárnosti či kvality.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥