logistické reťazce

Logistické reťazce: Integrácia a efektivita výrobných tokov

Logistické reťazce predstavujú zložité súbory hmotných a nehmotných tokov, ktoré sa odohrávajú v rade nadväzujúcich článkov v procese dodávania tovarov a služieb od dodávateľov až po konečných zákazníkov. Ich hlavným cieľom je pružne a hospodárne uspokojiť potreby zákazníkov.

Hodnototvorný charakter logistických reťazcov

Logistické reťazce majú významný hodnototvorný charakter. To znamená, že v procese prepravy a spracovania tovaru alebo služieb pridávajú hodnotu, ktorá sa stupňuje v smere ku konečnému zákazníkovi. Tento prístup umožňuje zvýšiť konkurencieschopnosť a spokojnosť zákazníkov.

Rozdelenie logistických reťazcov

Logistické reťazce môžeme rozdeliť na dve hlavné časti, pričom rozhranie medzi týmito časťami sa nazýva „bodom rozpojenia“. Prvá časť je riadená na základe objednávok zákazníka s plynulými tokmi bez veľkých zásob (okrem poistných zásob). Druhá časť je riadená na základe predpovedí a plánov a zvyčajne obsahuje zásoby. Bod rozpojenia môže byť umiestnený napríklad na sklade hotových výrobkov u výrobcu alebo na distribučnom sklade.

Globalizácia a reštrukturalizácia reťazcov

Vývoj v oblasti logistických reťazcov smeruje k posúvaniu bodu rozpojenia čo najďalej k dodávateľom a k rozširovaniu okruhu riadenia podľa zákazok. Tento prístup umožňuje individualizáciu výroby, zvyšuje pružnosť, znižuje zásoby a náklady a uvoľňuje kapitál. S rastúcim tlakom globalizácie trhu a skracovaním životného cyklu výrobkov sa logistické reťazce stávajú stále dôležitejšou súčasťou ekonomiky.

Úloha poskytovateľov logistických služieb

Logistické reťazce sú v značnej miere zverené poskytovateľom logistických služieb, ktorí zabezpečujú plynulý tok tovarov a informácií od dodávateľov po zákazníkov. Títo poskytovatelia majú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní efektívnosti a efektivity logistických operácií.

Záver

Logistické reťazce predstavujú kľúčovú súčasť moderného podnikateľského prostredia, ktorá je zameraná na optimalizáciu tokov tovarov a služieb s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť a spokojnosť zákazníkov. Ich úloha je stále dôležitejšia v kontexte globalizácie a rýchlo sa meniaceho trhu.

Súbory hmotných a nehmotných (predovšetkým informačných) tokov prebiehajúcich v rade nadväzujúcich (dodávajúcich a odberajúcich) článkov, ktorých štruktúra a chovanie sú odvodené od požiadaviek pružne a hospodárne uspokojiť danú potrebu (objednávku) konečného zákazníka. Procesy v nich majú hodnototvorný charakter, pričom pridávanie hodnoty sa stupňujú v smere ku konečnému zákazníkovi. Z hľadiska spôsobu riadenia sa logistické reťazce často rozdeľujú na časť riadenú objednávkami zákazníkom (zákazníkmi) s plynulými tokmi bez zásob (vynímajúc poistné zásoby) a na časť riadenú na základe predpovede a plánov, kde sa bežne udržujú zásoby. Rozhraním medzi týmito časťami (tzv. bodom rozpojenia) môže byť sklad hotových výrobkov u vyrobcu, resp. distribučný sklad (potom ide o výrobu na sklad, resp. o výrobu a expedíciu na sklad), montážny medzisklad (montáz na zákazku), sklad surovín, materiálov a nakupovaných dielov (výroba na zákazku) alebo dodávateľov (nákup a výroba na zákazku). Vývoj všeobecne smeruje k posúvaniu bodu rozpojenia čo najďalej k dodávateľom a k rozširovaniu okruhu riadenia podľa zákazok. Umožňuje sa tým individualizácia výroby, zvyšuje pružnosť, znižujú zásoby a náklady, uvoľňuje kapitál. Riešenie býva diferencované podľa druhu výrobku a jeho životného cyklu, podľa zákazníkov eventuálne dodávateľov a pod., vychádza z analýz ABC, XYZ, DPP atď. Potreba zvyšovať úroveň logistických služieb a znižovať náklady, globalizácia trhu a zosiľovanie konkurenčného tlaku spolu so skracujúcim sa životným cyklom výrobkov vedu k reštrukturalizácii reťazcov. Logistické reťazce sú v značnej miere zverené poskytovateľom logistických služieb.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥