Korešpondenčná banka

Korešpondenčná banka v operáciách na finančnom trhu

Korešpondenčná banka je banka, ktorá hrá kľúčovú úlohu v medzinárodnom platobnom styku a operáciách na finančnom trhu. Táto banka má dôležitý vzťah s emitujúcou bankou a hrá kľúčovú úlohu pri spracovaní medzinárodných platobných transakcií a financovaní obchodných operácií.

Úloha korešpondenčnej banky

Korešpondenčná banka je bankou, v ktorej je otvorený nostro účet. Nostro účet je účet, ktorý emitujúca banka (napríklad banka, ktorá vydáva akreditív) otvára v zahraničnej banke na účely spracovania svojich medzinárodných transakcií. Korešpondenčná banka slúži ako depozitár emitujúcej banky a poskytuje podporné finančné služby pre tieto transakcie.

Operácie korešpondenčnej banky

Korešpondenčná banka vykonáva rôzne operácie v rámci svojej úlohy ako depozitár emitujúcej banky. Medzi jej hlavné úlohy patrí:

  • Poskytovanie konzultačných a informačných služieb emitujúcej banke a jej klientom.
  • Príjem a spracovanie platobných pokynov a akreditívov od emitujúcej banky.
  • Kontrola autentickosti a pravosti dokumentov a platobných nariadení.
  • Odovzdávanie platobných pokynov oprávneným príjemcom a finančným inštitúciám.
  • Manažovanie finančných prostriedkov na nostro účte emitujúcej banky.

Záver

Korešpondenčná banka je dôležitým hráčom v medzinárodnom platobnom styku a operáciách na finančnom trhu. Jej úloha ako depozitára emitujúcej banky je kľúčová pre správne fungovanie medzinárodných platobných transakcií a financovania obchodných operácií. Korešpondenčné banky zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri podpore medzinárodného obchodu a hospodárskej činnosti.

Banka, v ktorej je otvorený nostro účet, a ktorá má u nás otvorený loro účet pre zahraničný platobný styk.

Advising bank (korešpondenčná banka – depozitár emitujúcej banky, kam sa posiela akreditív na odovzdanie oprávnenému. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Advising bank.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥