Korigovaný koeficient determinácie

Korigovaný koeficient determinácie v ekonometrii

Korigovaný koeficient determinácie (Adjusted R Square) je dôležitým kritériom v oblasti ekonometrie, ktoré sa používa na porovnávanie rôznych ekonometrických modelov s tou istou endogénnou premennou. Tento koeficient umožňuje ekonometrikom a analytikom hodnotiť, ako dobre sa modely prispôsobujú dátam a ako dobre dokážu vysvetliť pozorované javy.

Úloha korigovaného koeficientu determinácie

Korigovaný koeficient determinácie je dôležitý nástroj na posúdenie kvality ekonometrických modelov. Jeho hlavnou úlohou je merať, aký podiel variácie v závislej premennej (endogénnej) je vysvetlený použitými vysvetľujúcimi premennými (exogénnymi). Korigovaný koeficient determinácie sa pohybuje v rozsahu od 0 do 1, pričom hodnota blízka 1 naznačuje, že model dobre vysvetľuje pozorované dáta, a hodnota blízka 0 znamená, že model je nepresný.

Výpočet korigovaného koeficientu determinácie

Korigovaný koeficient determinácie sa vypočítava pomocou vzťahu:

Adjusted R Square = 1 – [(1 – R^2) * ((n – 1) / (n – k – 1))]

kde:

  • R^2 je bežný koeficient determinácie,
  • n je počet pozorovaní,
  • k je počet vysvetľujúcich premenných.

Interpretácia korigovaného koeficientu determinácie

Vysoká hodnota korigovaného koeficientu determinácie naznačuje, že model dobre vysvetľuje pozorované dáta a je spoľahlivý. Naopak, nízka hodnota korigovaného koeficientu determinácie môže znamenať, že model nepresne vysvetľuje dáta a potrebuje ďalšie vysvetľujúce premenné alebo úpravy.

Záver

Korigovaný koeficient determinácie je dôležitým nástrojom v ekonometrii, ktorý umožňuje hodnotiť kvalitu ekonometrických modelov a ich schopnosť vysvetliť pozorované javy. Správne použitie tohto koeficientu je nevyhnutné pre presné modelovanie a predpovedanie ekonomických a finančných procesov.

Korigovaný koeficient determinácie (Adjusted R Square) je kritériom pre porovnanie vyrovnania niekoľkých ekonometrických modelov tou istou endogénnou premennou, pričom modely sa navzájom odlišujú počtom vysvetľujúcich premenných, ale aj veľkosťou výberových súborov napozorovaných dát (t. j. počtom pozorovaní).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥