komplexná akreditácia vysokej školy

Komplexná akreditácia vysokej školy

Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. (§ 84/1). Komplexná akreditácia vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu.

Komplexná akreditácia vysokej školy je dôležitým procesom v oblasti vyššieho vzdelávania. Ide o podrobné hodnotenie a posúdenie všetkých aspektov vysokej školy, vrátane jej pedagogických programov, výskumu, umeleckých aktivít a ďalších tvorivých iniciatív.

Proces komplexnej akreditácie je vykonávaný Akreditačnou komisiou, ktorá je zodpovedná za vyhodnotenie kvality a účinnosti vysokej školy. Komisia sa pozrie na personálne zloženie školy, technické vybavenie, informačné systémy a ďalšie podmienky, v ktorých sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje.

Okrem toho komisia preskúma všetky študijné programy ponúkané vyššou školou a hodnotí ich relevanciu a kvalitu. Taktiež sa zaoberá habilitačnými konaniami a konaniami na vymenúvanie profesorov, kde sa vysokej škole môžu priznať zodpovedajúce práva.

Podľa zákona sa komplexná akreditácia vysokej školy uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa predbežne stanoveného plánu. Tento proces je kľúčový pre udržanie a zlepšenie kvality vyššieho vzdelávania v krajine a zabezpečuje, že vysokej školy plnia stanovené normy a štandardy.

Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. (§ 84/1). Komplexná akreditácia vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥