Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov

Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov v rámci európskej integrácie

Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov, známa aj ako „categorisation of Structural Fund assistance,“ je dôležitým aspektom európskej integrácie a riadenia fondov, ktoré sú určené na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rámci Európskej únie (EÚ). Táto kategorizácia pomáha štruktúrovať a sledovať použitie finančných prostriedkov poskytovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci jednotlivých členských štátov.

Princíp kategorizácie

Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov je zavedená Európskou komisiou a je definovaná v prílohe II implementačného nariadenia. Podstatou tejto kategorizácie je začleniť príspevky z fondov do príslušných kategórií v rámci 5 rôznych dimenzií:

  1. Prioritné témy
  2. Forma financovania
  3. Typ územia
  4. Typ ekonomickej aktivity
  5. Lokálna dimenzia – NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

Každej kategórii je pridelený unikátny identifikačný kód. Týmto spôsobom je možné jednotne klasifikovať, identifikovať a sledovať použitie finančných prostriedkov z fondov v rôznych oblastiach a dimenziách.

Význam kategorizácie

Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov má niekoľko významných aspektov:

  • Štatistický monitoring: Pomáha Európskej komisii a ďalším relevantným orgánom zhromažďovať dôležité štatistické údaje o použití finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rôznych oblastiach a sektoroch.
  • Rozpoznávanie priorít: Kategorizácia umožňuje identifikovať a rozlíšiť priority členských štátov a regiónov v rámci financovania zo štrukturálnych fondov.
  • Plánovanie a riadenie: Pomáha orgánom členských štátov a Európskej komisii plánovať, riadiť a hodnotiť implementáciu operačných programov a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.
  • Transparentnosť a zodpovednosť: Zabezpečuje transparentnosť využitia európskych fondov a umožňuje ľahšiu zodpovednosť za efektívnosť ich využitia.

Postup kategorizácie

V procese implementácie fondov sa každému projektu priradí jedna vhodná kategória s unikátnym kódom v rámci každej z 5 dimenzií. Tým sa umožňuje Európskej komisii získavať dôležité informácie o použití finančných prostriedkov a o to, na aké priority a oblasti sa tieto prostriedky využívajú v rámci jednotlivých členských štátov EÚ.

(categorisation of Structural Fund assistance) – kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov zavedená Európskou komisiou sa uvádza v prílohe II implementačného nariadenia. Príspevky z fondov sa zaraďujú do príslušných kategórií v rámci 5 rôznych dimenzií (prioritné témy, forma financovania, typ územia, typ ekonomickej aktivity a lokálna dimenzia – NUTS). Ku každej kategórii je pridelený kód. Následne v procese implementácie fondov sa priraďuje ku každému projektu jedna vhodná kategória (s kódom) v rámci jednotlivých sledovaných oblastiach/dimenziách, čo umožňuje EK zachytiť prierezovú štatistiku, na čo boli použité zdroje z fondov (v rámci definovaných kategórií v 5 dimenziách) v rámci operačných programov všetkých členských štátov EÚ. EK navyše požaduje ex ante informáciu na úrovni operačného programu – koľko finančných zdrojov sa plánuje na jednotlivé kategórie v rámci prvých troch dimenzií.

kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov uvedená v prílohe II Nariadenia Komisie ES 1828/2006 podľa prioritných tém, formy financovania, typu územia, typu ekonomickej aktivity a lokálnej dimenzie (NUTS);

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥