Kvalitatívny výskum

O ekonomickom pojme: Kvalitatívny výskum v manažmente

Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Ako? a Prečo?.

Kvalitatívny výskum je dôležitou súčasťou manažmentu a výskumných procesov, ktorá sa zameriava na získanie hlbšieho porozumenia rôznym aspektom organizácie a ľudí v nej. Tento ekonomický pojem zahŕňa širokú škálu výskumných postupov, ktoré sú často využívané na získanie a analýzu informácií, ktoré sú kľúčové pre úspešné riadenie a strategické rozhodovanie v podnikoch.

Ciele kvalitatívneho výskumu

Kvalitatívny výskum sa zameriava na odpovede na otázky Ako? a Prečo?. Jeho ciele zahŕňajú:

 • Porozumenie komplexnosti: Pomáha vysvetliť a porozumieť komplexným situáciám a procesom v organizácii.
 • Identifikácia vzorcov správania: Pomáha identifikovať vzory správania zamestnancov, zákazníkov a iných zainteresovaných strán.
 • Vyhľadávanie dôvodov: Pomáha zistiť dôvody a motiváciu za určitými rozhodnutiami a akciami.
 • Strategické rozhodovanie: Poskytuje informácie potrebné na strategické rozhodovanie a zlepšovanie procesov v organizácii.

Metódy kvalitatívneho výskumu

Existuje mnoho metód kvalitatívneho výskumu, ktoré sú vhodné pre rôzne situácie a ciele. Niektoré z najčastejšie používaných metód zahŕňajú:

 • Rozhovory: Skúma názory, postrehy a skúsenosti jednotlivcov prostredníctvom otvorených otázok a diskusií.
 • Pozorovanie: Zisťuje správanie a vzory v reálnom čase prostredníctvom pozorovania situácií a udalostí.
 • Analýza dokumentov: Skúma existujúce dokumenty, správy a záznamy pre získanie informácií o histórii a situácii organizácie.
 • Skupinové diskusie: Umožňuje získanie rôznych názorov a perspektív prostredníctvom moderovanej diskusie v skupine ľudí.

Význam kvalitatívneho výskumu v manažmente

Kvalitatívny výskum má významný vplyv na riadenie a rozhodovanie v organizáciách. Pomáha odhaľovať hlbšie a komplexnejšie pohľady na problémy a situácie, ktoré organizácie čelia, a poskytuje cenné informácie, ktoré kvantitatívne metódy často nepokrývajú.

Kvalitatívny výskum umožňuje manažérom a lídrom organizácií:

 1. Hlbšie porozumieť zákazníkom: Pomáha odhaľovať zákaznícke potreby, motivácie a preferencie, ktoré niekedy nemusia byť evidentné vo vyčísliteľných dátach. To umožňuje lepšie prispôsobiť produkty a služby zákazníkom.
 2. Riešiť komplexné problémy: Kvalitatívny výskum umožňuje skúmať komplexné a viacnásobné faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť organizácie. To je dôležité pri riešení ťažkých manažérskych problémov.
 3. Zlepšiť internú komunikáciu: Pomáha lepšie porozumieť názorom a postojom zamestnancov, čo môže prispieť k zlepšeniu komunikácie a pracovného prostredia.
 4. Vyvíjať nové stratégie: Kvalitatívne dáta môžu naznačovať nové príležitosti alebo trendy, ktoré organizácia môže využiť pri tvorbe stratégií pre budúcnosť.
 5. Skúmať konkurenciu: Pomáha analyzovať a pochopiť stratégie a postupy konkurenčných organizácií, čo môže viesť k konkurenčnej výhode.
 6. Rozvíjať inovácie: Kvalitatívny výskum môže odhaliť inovatívne myšlienky od zamestnancov, zákazníkov alebo iných zainteresovaných strán, ktoré môžu byť kľúčom k úspechu organizácie.

V konečnom dôsledku kvalitatívny výskum rozširuje znalosti a ponúka hlbšie porozumenie organizácii a jej okoliu, čo môže viesť k lepším rozhodnutiam a efektívnejšiemu riadeniu. Je dôležitým nástrojom pre manažérov a lídrov, ktorí sa snažia dosiahnuť úspech v dynamickom a konkurenčnom svete podnikania.

Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Ako? a Prečo?.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥