Prevádzkovateľ systému

Prevádzkovateľ systému v Elektronickom Výbere Mýta

Prevádzkovateľom systému v kontexte elektronického výberu mýta je právnická osoba, ktorá má za úlohu spravovať a riadiť systém na výber mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. V Slovenskej republike majú túto úlohu prevzali Národná diaľničná spoločnosť, a. s. a spoločnosť SkyToll, a. s.

Úloha Prevádzkovateľa Systému

Prevádzkovateľ systému má zásadnú úlohu v elektronickom výbere mýta, ktorý je dôležitou súčasťou financovania a udržiavania pozemných komunikácií. Jeho povinnosti zahŕňajú:

  • Technickú prevádzku systému: Prevádzkovateľ je zodpovedný za riadne fungovanie technických zariadení, ktoré umožňujú výber mýta. To zahŕňa inštaláciu, údržbu a aktualizácie týchto zariadení.
  • Identifikáciu a evidenciu vozidiel: Systém musí presne identifikovať vozidlá, ktoré prechádzajú cez výberové brány. Prevádzkovateľ je zodpovedný za správnu evidenciu a identifikáciu vozidiel na základe registrovaných zmlúv.
  • Výber mýta: Hlavnou úlohou systému je efektívny a spoľahlivý výber mýta od vodičov motorových vozidiel, ktoré využívajú pozemné komunikácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť mýto.
  • Správa finančných prostriedkov: Prevádzkovateľ je povinný spravovať a evidovať finančné prostriedky získané z výberu mýta a zabezpečiť ich použitie na údržbu a rozvoj pozemných komunikácií.
  • Komunikácia s vodičmi a verejnosťou: Systém musí zabezpečiť komunikáciu s vodičmi a verejnosťou týkajúcu sa elektronického výberu mýta, vrátane informácií o poplatkoch a postupe na uzatvorenie mýtnych zmlúv.

Legislatívny Rámec

Prevádzkovateľ systému funguje v rámci legislatívneho rámca Slovenskej republiky, najmä podľa zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon definuje právomoci a povinnosti prevádzkovateľa systému a stanovuje rámec pre výber mýta.

Záver

Prevádzkovateľ systému je neoddeliteľnou súčasťou systému elektronického výberu mýta na pozemných komunikáciách. Jeho úloha zabezpečuje efektívne a spravodlivé financovanie a prevádzkovanie cestnej infraštruktúry. Prevádzkovateľ systému je zodpovedný za správnu funkciu elektronického výberu mýta, zhromažďovanie príslušných poplatkov a ich následnú distribúciu na údržbu ciest a iné potreby v oblasti dopravy.

Je dôležité, aby prevádzkovateľ systému vykonával svoje povinnosti v súlade s platnými predpismi a normami, aby zabezpečil spravodlivý a transparentný systém výberu mýta pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

– prevádzkovateľom systému je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. alebo spoločnosť SkyToll, a. s. ako osoba poverená Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. podľa § 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥