Európska dohoda

Európske Dohody o Pridružení: Posilňovanie Vzťahov s EÚ

Európske dohody o pridružení, tiež známe ako asociačné dohody, predstavujú dôležitý nástroj v rámci európskej integrácie, ktorý umožňuje krajinám strednej a východnej Európy posilňovať svoje ekonomické a politické vzťahy s Európskou úniou (EÚ). Tieto dohody boli vytvorené s cieľom pomôcť týmto krajinám priblížiť sa k normám a štandardom EÚ a postupovať smerom k členstvu v EÚ.

Historický Kontext

Európske dohody o pridružení mali svoj počiatok v raných 90. rokoch 20. storočia, keď stredoeurópske krajiny vyjadrili svoj záujem o pripojenie sa k EÚ po páde komunizmu a rozpade Východného bloku. Prvé európske dohody boli podpísané v roku 1991 s Česko-Slovenskom, Poľskom a Maďarskom.

Implementácia Dohôd

Európske dohody s Maďarskom a Poľskom nadobudli platnosť vo februári 1994, s Bulharskom a Rumunskom vo februári 1995. Rozpad Československa na konci roku 1992 viedol k uzatvoreniu nových dohôd s jeho nástupníckymi štátmi, teda s Českou republikou a Slovenskom. Dohoda o pridružení Slovenska k EÚ bola podpísaná 4. októbra 1993 a nadobudla platnosť vo februári 1995.

Dôležité Prvky Dohôd

Európske dohody o pridružení kladú dôraz na vytvorenie inštitúcií a postupov, ktoré umožňujú politický dialóg medzi krajinami a EÚ. Súčasťou týchto dohôd je postupné odstraňovanie prekážok pre ekonomickú a technickú spoluprácu, ako aj poskytovanie finančnej pomoci. Jedným z hlavných cieľov týchto dohôd je vytvorenie zóny voľného obchodu medzi EÚ a pridruženými štátmi v priebehu desiatich rokov.

Záver

Európske dohody o pridružení predstavujú dôležitý krok pre krajiny strednej a východnej Európy smerom k integrácii do EÚ. Tieto dohody umožňujú týmto krajinám priblížiť sa k európskym normám a štandardom a spolupracovať s EÚ na politických, ekonomických a iných dôležitých otázkach.

Európske dohody o pridružení (označované tiež ako asociačné dohody) boli uzatvorené preto, aby mohli krajiny strednej a východnej Európy posilniť svoje ekonomické a politické vzťahy s EÚ. Prvé boli podpísané v r. 1991 s Česko-Slovenskom, Poľskom, a Maďarskom. Európske dohody s Maďarskom a Poľskom vstúpili do platnosti vo februári 1994, s Bulharskom a Rumunskom vo februári 1995. Rozpad ČSFR k 1. januáru 1993 viedol k uzatvoreniu nových dohôd s nástupníckymi štátmi, čiže s Českom a Slovenskom. Európska dohoda o pridružení Slovenska k EÚ bola podpísaná 4. 10. 1993 a vstúpila do platnosti vo februári 1995. Dôležitou črtou európskych dohôd je dôraz, aký sa kladie na inštitúcie a procedúry umožňujúce politický dialóg. Všetky dohody stanovujú progresívne odstránenie prekážok ekonomickej a technickej spolupráce či finančnej pomoci. Hlavným problémom ED je vytvorenie zóny voľného obchodu medzi EÚ a asociovanými štátmi v priebehu desiatich rokov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥