Ekotrend

Ekotrend: Podpora Ekologického Poľnohospodárstva na Slovensku

Ekotrend – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Nezisková organizácia, ktorá združuje slovenských ekologických poľnohospodárov a podporuje rozvoj EP na Slovensku (organizovanie seminárov, vydávanie osvetových materiálov a pod.) www. ecotrend. sk

Ekotrend je významnou neziskovou organizáciou na Slovensku, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v podpore ekologického poľnohospodárstva. Táto organizácia združuje slovenských ekologických poľnohospodárov a aktívne sa angažuje v rozvoji a propagácii ekologickej produkcie na Slovensku. Svojou činnosťou a iniciatívami sa snaží zvýšiť povedomie o výhodách ekologického poľnohospodárstva a prispieť k udržateľnému rozvoju vidieckych oblastí.

Misia a Ciele Ekotrendu

Misia organizácie Ekotrend spočíva v podpore a propagácii ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Organizácia sa snaží dosiahnuť nasledujúce ciele:

  • Podpora ekologických poľnohospodárov: Ekotrend poskytuje ekologickým poľnohospodárom odbornú pomoc, informácie a vzdelávanie. Organizuje semináre, workshopy a školenia na tému ekologického poľnohospodárstva.
  • Rozvoj ekologickej produkcie: Organizácia podporuje rozvoj ekologickej produkcie a pomáha ekologickým poľnohospodárom v marketingu a distribúcii ich produktov.
  • Osvetové aktivity: Ekotrend vydáva osvetové materiály, informačné brožúry a propaguje ekologické poľnohospodárstvo medzi verejnosťou.
  • Spolupráca s verejnými inštitúciami: Organizácia spolupracuje s vládou, ministerstvami a inými verejnými inštitúciami na podpore a rozvoji ekologického poľnohospodárstva.

Webová Stránka Ekotrendu

Webová stránka organizácie Ekotrend je dostupná na adrese www.ecotrend.sk. Na tejto stránke môžete nájsť viac informácií o činnosti organizácie, aktuálnych projektoch, udalostiach a zdrojoch týkajúcich sa ekologického poľnohospodárstva na Slovensku.

Záver

Ekotrend je dôležitou neziskovou organizáciou, ktorá aktívne podporuje ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku. Svojou činnosťou a iniciatívami prispieva k udržateľnému rozvoju vidieckych oblastí a zvyšuje povedomie o výhodách ekologickej produkcie. Organizácia je dôležitým partnerom pre slovenských ekologických poľnohospodárov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o ekologické poľnohospodárstvo.

Ekotrend – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Nezisková organizácia, ktorá združuje slovenských ekologických poľnohospodárov a podporuje rozvoj EP na Slovensku (organizovanie seminárov, vydávanie osvetových materiálov a pod.) www. ecotrend. sk

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥