Dokumentácia SMK

Dokumentácia SMK: Základný Prvok v Auditorstve a Controllingu

Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov.

V oblasti auditorstva a controllingu má dokumentácia Systému Manažérstva Kvality (SMK) významnú úlohu. Tento článok sa zameria na význam a štruktúru dokumentácie SMK, ktorá sa používa na zabezpečenie kvality procesov a výstupov v organizácii.

Štruktúra Dokumentácie SMK

Dokumentácia SMK má trojúrovňovú štruktúru, ktorá zahŕňa nasledujúce časti:

1. Politika kvality

Politika kvality je základným dokumentom, ktorý stanovuje ciele a záväzky organizácie týkajúce sa kvality. Obsahuje všeobecné zásady riadenia kvality a záväzky vedenia organizácie.

2. Ciele kvality

Ciele kvality sú konkrétne ciele, ktoré organizácia stanovuje na dosiahnutie v oblasti kvality. Tieto ciele by mali byť merateľné a realizovateľné.

3. Príručka kvality

Príručka kvality obsahuje organizáčne smernice, postupy, a záznamy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie a udržanie kvality v organizácii. Táto časť dokumentácie obsahuje detailné informácie o procesoch, postupoch a metódach, ktoré organizácia používa na dosiahnutie svojich cieľov kvality.

Okrem týchto troch hlavných úrovní dokumentácie môže organizácia mať aj ďalšie dokumenty, ako sú technologické postupy, bezpečnostné prepisy a interné smernice, ktoré sú relevantné pre jej konkrétnu činnosť.

Záver

Dokumentácia SMK je kľúčovým prvkom v oblasti auditorstva a controllingu. Pomáha organizácii usporiadať a systematicky dokumentovať svoje požiadavky, procesy a predpisy, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie a udržanie kvality. Správne spravovaná dokumentácia SMK je dôležitým nástrojom na dosiahnutie kvalitných výsledkov a vedenie organizácie k úspechu.

Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov. Dokumentácia SMK má 3 úrovne: Politika kvality, Ciele kvality, Príručka kvality Organizačné smernice, postupy, záznamy Technologické postupy, Bezpečnostné prepisy, interné smernice

Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥