Dokumentácia SMK

Dokumentácia SMK: Základný Prvok v Auditorstve a Controllingu Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo …

Zlepšovanie

Zlepšovanie v manažérstve kvality Činnosť, ktorá má prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, zistení z auditov, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností, preskúmaní manažmentom akýmkoľvek …

Zhoda

Zhoda v oblasti auditorstva a controllingu Zhoda predstavuje kľúčový pojem v oblasti auditorstva a controllingu, zameraný na splnenie požiadaviek a dosahovanie súladu s preddefinovanými noriem, …

Výkonnosť

Výkonnosť v Kontexte Auditorstva a Controllingu V ekonomike a oblasti auditorstva a controllingu je výkonnosť kľúčovým ukazovateľom, ktorýmeria dosahované výsledky jednotlivcami, týmami, organizáciami a procesmi. …

Postup

Postup Postup predstavuje špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu v rámci oblasti auditorstva a controllingu. Tieto postupy sú kľúčovými nástrojmi, ktoré organizácie využívajú na dosiahnutie …

Partnerstvo

Partnerstvo v Auditorstve a Controllingu Partnerstvo je dlhodobý záväzok medzi dvoma alebo viacerými organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických obchodných cieľov zvyšovaním efektívnosti zdrojov každého z …

Nezhoda

Nezhoda v Auditorstve a Controllingu Nezhoda, často označovaná aj ako nesplnenie požiadaviek, predstavuje situáciu, keď organizácia, proces alebo činnosť nevyhovuje stanoveným štandardom, pravidlám alebo očakávaniam. …