Dodacia doložka

Krízový manažment

Dodacia doložka v faktoringu

Delivery Clause (dodacia doložka) – podmienka, na základe ktorej sa uskutoční dodávka tovaru.

V oblasti faktoringu a medzinárodného obchodu je dodacia doložka (Delivery Clause) dôležitým pojmom, ktorý upravuje podmienky dodávky tovaru medzi obchodnými partnermi. Tieto dodacie doložky sú často spracované na základe obchodných zvyklostí a štandardov, najmä podľa tzv. Incoterms (International Commercial Terms).

Incoterms a ich význam

Incoterms sú typizované zmluvné ustanovenia, ktoré sa používajú na skrátené vyjadrenie dodacích podmienok v medzinárodnom obchode. Tieto ustanovenia slúžia na jasné a jednoznačné určenie povinností predávajúcej strany a kupujúcej strany v rámci dodávky tovaru.

Niektoré z najznámejších Incoterms z roku 2000 zahŕňajú Ex Works, FOB (Free On Board), FCA (Free Carrier), CIF (Cost, Insurance, Freight) a mnoho ďalších. Každá z týchto dodacích doložiek upravuje, kto zabezpečuje prepravu tovaru, kto nesie riziko strát alebo poškodenia tovaru, ako aj, kedy a kde prechádza vlastníctvo tovaru medzi stranami obchodu.

Je dôležité, aby obchodné subjekty v medzinárodnom obchode pochopili význam a platnosť týchto dodacích doložiek, pretože jasné stanovenie dodacích podmienok prispieva k minimalizácii nedorozumení a sporov medzi obchodnými partnermi.

Záver

Dodacia doložka (Delivery Clause) je kľúčovým prvkom medzinárodného obchodu a faktoringu. Jej správne použitie a interpretácia sú nevyhnutné pre úspešné uzatváranie obchodných zmlúv a zabezpečenie hladkého priebehu dodávok tovaru.

Delivery Clause (dodacia doložka) – podmienka, na základe ktorej sa uskutoční dodávka tovaru. Zvyčajne sa používajú dodacie doložky spracované na základe obchodných zvyklostí – Incoterms. V súčasnosti platia revidované doložky Incoterms z r. 2000 (napr. Ex Works, FOB, FCA, CIF atď.). Nakoľko je ich výklad jednoznačný, odporúča sa kvôli vylúčeniu nedorozumení a sporov používať ich v medzinárodnom obchode. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Delivery Clause.

Typizované zmluvné ustanovenie používané na skrátené vyjadrenie dodacích podmienok v medzinárodnom obchode; k zjednoteniu výkladu dodacích doložiek prispeli najmä Incoterms 1953.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥