docent

Docent

(1) Vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ.

Docent je významným pojmom v oblasti školstva a vysokého vzdelávania. Slovo „docent“ môže mať dva významy:

Vedecko-pedagogický titul

V prvom rade je „docent“ titul, ktorý získava vysokoškolský učiteľ v rámci svojej akademickej kariéry. Tento titul je udelený na základe odbornej a pedagogickej kvality učiteľa. Kvalifikačným predpokladom na získanie titulu docent v konkrétnom študijnom odbore je absolvovanie vedeckej habilitácie, čo zahŕňa verejnú obhajobu vedeckej práce a dosiahnutie vedeckých výsledkov v danom odbore.

Funkcia na vysokých školách

Okrem toho je „docent“ aj funkciou, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Docent má za úlohu vyučovať, viesť vedecké projekty a prispievať k akademickému rozvoju svojej inštitúcie. Je často zapojený do výskumu a má povinnosť publikovať vedecké práce a prispievať k odbornému rastu svojho študijného odboru.

Je dôležité poznamenať, že pre vykonávanie funkcie docenta je potrebné mať vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom odbore. Docenti sú dôležitými postavami na vysokých školách, pretože prispievajú k vývoju nových poznatkov a formovaniu budúcich odborníkov.

(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥