Cenný papier

Význam a charakteristika cenných papierov

Cenný papier je dôležitým pojmom v oblasti financií a investícií. Predstavuje peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, teda osobe alebo inštitúcii, ktorá cenný papier vydala. Cenný papier môže predstavovať rôzne formy financií a záväzkov.

Formy cenných papierov

Cenné papiere môžu existovať v rôznych formách. Niektoré z najčastejších foriem cenných papierov zahŕňajú:

  • Akcie: Tieto cenné papiere predstavujú podiel vlastníctva voči spoločnosti. Držitelia akcií majú právo na podiel z príjmov a hlasovanie na podnikateľských záležitostiach spoločnosti.
  • Dlhopisy: Dlhopisy sú záväzkové cenné papiere, kde emitent (výdajca) dlhopisu sa zaväzuje splatiť určitú čiastku vrátane úroku držiteľovi dlhopisu v určitom časovom období.
  • Zmenky: Zmenky sú pohľadávkové cenné papiere, kde držiteľ zmenky má právo na zaplatenie určitej sumy peňazí emitentovi zmenky v stanovenom termíne.

Dematerializované cenné papiere

Cenné papiere môžu mať formu listiny, čo sa označuje ako listinný cenný papier, alebo formu zápisu na účte, čo je známe ako dematerializovaný cenný papier. V prípade dematerializovaných cenných papierov nie je potrebná fyzická listina, pretože vlastníctvo je zaznamenané elektronicky.

Obchodovateľnosť na sekundárnom trhu

Cenné papiere sú často obchodovateľné na sekundárnom trhu, čo znamená, že majiteľ môže tieto papiere kedykoľvek predať iným investičným záujemcom. Toto poskytuje likviditu a flexibilitu investícií.

Cenný papier

Cenný papier je dôležitým finančným nástrojom, ktorý predstavuje práva a záväzky vlastníka voči emitentovi. Môže mať rôzne formy, ako sú akcie, dlhopisy a zmenky, a môže byť listinný alebo dematerializovaný. Obchodovateľnosť na sekundárnom trhu dáva investorom možnosť flexibilne spravovať svoje investície.

Peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t. j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný, t. j. dematerializovaný cenný papier).

(Securities) – Dokument potvrdzujúci podiel jeho držiteľa na kapitáli spoločnosti (akcia) alebo záväzok jeho emitenta (dlhopis, zmenka) spravidla obchodovateľný na sekundárnom trhu.

Právny nárok majiteľa voči tomu, kto je v ňom zaviazaný.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥