Cedovať

Čo znamená Cedovať v oblasti faktoringu?

Termín Cedovať (anglický ekvivalent Assign) sa v oblasti faktoringu používa na označenie procesu, kedy predávajúci postúpi svoje pohľadávky veriteľom na inú osobu alebo entitu. Faktoring je finančný proces, pri ktorom predávajúci, ktorý má nezaplatené faktúry od svojich zákazníkov, prevedie tieto pohľadávky na faktoringovú spoločnosť.

Ako funguje proces Cedovať v faktoringu?

V procese faktoringu postúpi predávajúci svoje nezaplatené faktúry na faktoringovú spoločnosť, ktorá sa stáva novým veriteľom týchto pohľadávok. Faktoringová spoločnosť je potom zodpovedná za výber pohľadávok od dlžníkov a poskytuje predávajúcemu finančné prostriedky výmenou za pohľadávky. Týmto spôsobom si predávajúci zabezpečí rýchle financovanie a minimalizuje riziko nezaplatených faktúr.

Výhody Cedovať vo faktoringu

Cedovať svoje pohľadávky vo faktoringu má niekoľko výhod, vrátane získania okamžitých finančných prostriedkov, zlepšenia cash flow, minimalizácie rizika neplatenia a možnosti sústrediť sa na jadrové obchodné aktivity. Okrem toho, faktoring umožňuje predávajúcemu využiť skúsenosti a zdroje faktoringovej spoločnosti.

Záver

Cedovať je kľúčovým pojmom v oblasti faktoringu, ktorý umožňuje predávajúcim zabezpečiť rýchle financovanie svojich pohľadávok a minimalizovať riziko neplatenia. Tento proces je užitočným nástrojom pre zlepšenie finančnej stability a cash flow podnikov.

Assign: to assign (cedovať) – postúpiť, previesť pohľadávku veriteľom na inú osobu. Pri faktoringu postupuje predávajúci svoje pohľadávky na faktoringovú spoločnosť, pričom v prípade využitia systému dvoch faktorov sa tieto pohľadávky ďalej postupujú na tzv. importného faktora pôsobiaceho zvyčajne v krajine kupujúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Assign.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥