Beta

Úvod do pojmu Beta v investovaní

Beta je kľúčovým ukazovateľom v oblasti investovania, ktorý sa používa na hodnotenie stupňa citlivosti aktíva alebo portfólia na celkové kolísania trhu. Predstavuje mieru systematického rizika, ktoré je nediverzifikovateľné a je vlastné danému portfóliu alebo fondu.

Čo je Beta a prečo je dôležitá?

Beta meria reakciu investičného nástroja na pohyby trhu. Čím je hodnota bety vyššia, tým je aktívum citlivejšie na trhové zmeny. Naopak, hodnota bety nižšia ako 1 ukazuje, že aktívum je menej citlivé na trhové zmeny v porovnaní so širokým trhom.

Výpočet Beta podľa metodiky Morningstar

Agentúra Morningstar používa špecifický prístup pri výpočte bety fondu. Metodika je založená na rovnici regresie, kde sa meria rozdiel medzi zvýšeným výnosom podielového fondu vo vzťahu k príjmov pokladničných poukážok a zvýšenou výnosnosťou indexu širokého trhu. Akcie sa porovnávajú s indexom S&P 500, zatiaľ čo dlhopisové fondy sa porovnávajú s indexom Lehman Brothers Aggregate Bond Index.

Interpretácia hodnoty Beta

Ukazovateľ širokého trhu má hodnotu bety 1,00. Takže, ak hodnota bety fondu je 1,15, znamená to, že ak široký trh rastie, výnos fondu v historickej perspektíve prevyšuje výnosnosť základného indexu o 15 %. Naopak, ak hodnota bety fondu je 0,85, ukazuje, že výsledky fondu sú o 15 % nižšie ako široký trh pri raste a o 15 % vyššie pri poklese.

Záver

Beta je neoceniteľným nástrojom pre investorov, ktorí chcú porozumieť rizikám spojeným s ich investičným portfóliom vo vzťahu k celkovému trhu. Poskytuje jasné meranie toho, ako aktívum reaguje na trhové zmeny, čo môže byť užitočné pri rozhodovaní o diverzifikácii alebo prispôsobení investičnej stratégie. Treba však brať na vedomie, že aj keď beta poskytuje dôležité informácie o trhovom riziku, neberie do úvahy iné druhy rizík, ako sú špecifické riziká aktív alebo sektorové riziká.

Používa sa pre hodnotenie stupňa citlivosti na kolísania trhu. Meria systematické, alebo nediverzifikovateľné riziko, ktoré je vlastné portfóliu fondu. Agentúra Morningstar používa pre výpočet bety fondu tú istú rovnicu regresie ako sa používa pri výpočte alfy (regresia zvýšenej výnosnosti v porovnaní so zvýšenou výnosnosťou indexu). Znamená to, že podľa metodiky Morningstar pre výpočet bety, sa meria rozdiel medzi zvýšeným výnosom podielového fondu vo vzťahu k príjmov pokladničných poukážok a zvýšenou výnosnosťou indexu širokého trhu. Výnosnosť fondov investujúcich do akcií sa porovnáva s výnosnosťou indexu S&P 500 a výnosnosť dlhopisových fondov sa porovnáva s výnosnosťou indexu vypočítaného spoločnosťou Lehman Brothers – – Lehman Brothers Aggregate Bond Index. Tento prístup sa trochu odlišuje od iných metód výpočtu bety, ktoré sú založené na regresii ukazovateľov celkových výnosov (bez výpočtu výnosov bezrizikových nástrojov. Pomocou rovnice regresie: Kde: Rp – výnosnosť portfólia fondu Rm – výnosnosť trhového indexu Rf – výnosnosť bezrizikového nástroja ep – náhodná odchýlka Rm – Rf – zvýšená výnosnosť portfólia fondu Môžeme nájsť hodnotu bety: Za ukazovateľ širokého trhu sa berie do úvahy ako 1, 00. Znamená to, že ak hodnota fondu sa rovná 1, 15, znamená to, že aj v prípade rastu širokého trhu, zvýšený výnos fondu v historickej perspektíve prevyšuje o 15 % výnosnosť základného indexu. V prípade pádu trhu to znamená, že výsledky fondu sú o 15 % nižšie ako hodnota základného indexu. Hodnota iných premenných zostáva nezmenená. Naopak, beta 0, 85 poukazuje na to, že výsledky fondu sú o 15 % menšie ako výsledky širšieho trhu v čase jeho rastu a o 15 % vyššie v čase jeho pádu. V tom istom čase nízky význam bety nemusí určite hovoriť o nízkej úrovni volatility fondu; skôr hovorí o nízkom riziku spojenom s výkyvmi trhu. Ak sa fond špecializuje na aktívach, ktoré slabo korelované s indexom S&P 500, vtedy jeho beta nebude mať pre investorov veľký význam. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Beta.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥