Amsterdamská zmluva

je výsledkom Medzivládnej konferencie EÚ, ktorá začala v marci 1996 summitom v Turíne a skočila v júni 1997 v Amsterdame. Amsterdamská zmluva znamená najmä posilnenie základných princípov, ako sú ľudské a sociálne práva.

Európsky súdny dvor získal rozšírené právomoci v oblasti ochrany ľudských práv; EUROPOL bol vybavený operatívnymi kompetenciami; zmluva odsúhlasila koordináciu a spoločný postup v politike zamestnanosti; posilnila spoluprácu v oblasti životného prostredia, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa; stanovila všeobecné právo na prístup k dokumentom EÚ; zakotvila postupné uskutočňovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a užšie napojenie ZEÚ na EÚ; posilnila úlohu Komisie; zjednodušila rozhodovací proces; rozšírila väčšinové hlasovanie a ustanovila princípy užšej spolupráce.

Európsky dokument

Amsterdamská zmluva je dôležitým dokumentom v kontexte európskej integrácie. Vznikla ako výsledok Medzivládnej konferencie EÚ, ktorá sa konala od marca 1996 do júna 1997. Samotný summit v Turíne v marci 1996 bol začiatkom procesu, ktorý neskôr vyústil v prijatie tejto zmluvy v Amsterdame.

Ciele Amsterdamskej zmluvy

Hlavnými cieľmi Amsterdamskej zmluvy bolo posilnenie základných princípov a cieľov EÚ, vrátane zvýšenia dôrazu na ľudské a sociálne práva. Zmluva priniesla viaceré zmeny a inovácie v rôznych oblastiach európskej integrácie. Tu sú niektoré z jej hlavných bodov:

  1. Zamestnanosť a sociálna politika: Amsterdamská zmluva zdôraznila význam zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci EÚ. Do zmluvy boli zahrnuté ustanovenia o podpore plnej zamestnanosti a boji proti diskriminácii na pracovisku.
  2. Rovnosť: Zmluva zaviedla ustanovenia o zásade rovnosti medzi mužmi a ženami v rôznych oblastiach, vrátane zamestnanosti a platieb.
  3. Rozšírenie právomocí EÚ: Zmluva poskytla EÚ rozšírené právomoci v oblasti voľného pohybu osôb, prostriedkov a služieb. Toto bolo kľúčovým krokom v procese európskej integrácie.
  4. Boj proti kriminalite a otvorená EÚ: Zmluva zintenzívnila spoluprácu v boji proti kriminalite a posilnila bezpečnostné opatrenia v rámci EÚ. Taktiež sa zaviazala k otvorenejšej EÚ, kde sa posilnilo právo verejnosti na prístup k dokumentom EÚ.
  5. Rôzne ďalšie oblasti: Okrem uvedených oblastí zmluva riešila aj otázky týkajúce sa verejného zdravia, životného prostredia a regionálnej politiky.

Amsterdamská zmluva

Amsterdamská zmluva predstavovala krok smerom k väčšej politickej a sociálnej integrácii v rámci EÚ. Táto zmluva bola dôležitým krokom v procese formovania modernej Európskej únie, ktorá sa snaží zabezpečiť mier, stabilitu a prosperitu v celej Európe.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥