Akreditívne doklady

Akreditívne doklady sú doklady, na základe ktorých sa realizuje úhrada dokumentárneho akreditívu a ktoré sa vyžadujú v rámci jednotných pravidiel pre akreditívy. Doklady sa spravidla rozdeľujú na sprievodné (faktúra, colná deklarácia, osvedčenie o pôvode tovaru, zdravotný certifikát, špecifikácie, vážny list, konzulárne osvedčenie), dopravné (konossament, druhopis nákladného listu, letecký nákladný list, poštovný podací list), poistné (poistka, poistný certifikát) a skladné (skladový list, warrant, výdajový lístok).

Dôležité sú dispozičné doklady, ktoré oprávňujú disponovať s tovarom (konosament, skladový list, výdajový lístok) a zároveň sú rubopisom prevoditeľné. Niektoré z nich sú predmetom obchodu s cennými papiermi (konosament). Medzi legitimačné doklady patrí napr. druhopis nákladného listu. Legitimačné doklady nie sú cennými papiermi, aj keď súvisia s prepravou tovaru. Pri vážnejších nedostatkov v akreditívnych dokladoch sa realizácia akreditívnej úhrady uskutočňuje so súhlasom importéra.

Akreditívne doklady sú kľúčovým aspektom dokumentárnych akreditívov v oblasti financií. Tieto doklady tvoria základ pre realizáciu úhrady dokumentárneho akreditívu a sú podrobené jednotným pravidlám a normám, ktoré sa riadia v rámci používania akreditívov. Tento článok sa zameriava na rôzne druhy akreditívnych dokladov a ich úlohu v procese financovania obchodných transakcií.

Sprievodné doklady

 1. Faktúra: Faktúra je základným dokumentom, ktorý obsahuje informácie o množstve, cene a ďalších podrobnostiach o tovare alebo službe, ktorá bola dodaná.
 2. Colná deklarácia: Colná deklarácia je dôležitým dokumentom, ktorý sa vyžaduje pri cezhraničnom obchode. Obsahuje informácie o dovoze alebo vývoze tovaru a podrobnosti o colných poplatkoch a povoleniach.
 3. Osvedčenie o pôvode tovaru: Osvedčenie o pôvode tovaru uvádza, kde bol tovar vyrobený a pomáha určiť, či tovar spĺňa požiadavky dohodnuté v akreditíve.
 4. Zdravotný certifikát: Tento dokument potvrdzuje, že tovar spĺňa zdravotné a hygienické normy a je bezpečný na konzumáciu.
 5. Špecifikácie: Špecifikácie obsahujú podrobnosti o technických špecifikáciách tovaru a sú dôležité pre presné určenie dodaného tovaru.
 6. Vážny list: Vážny list (Weight Certificate) uvádza hmotnosť tovaru a je dôležitým faktorom pri preprave tovaru.
 7. Konzulárne osvedčenie: Tento typ osvedčenia sa vyžaduje pri obchode s niektorými krajinami a je vydávané konzulátmi.

Dopravné doklady

 1. Konosament: Konossament je dôležitým dokumentom pri preprave námorným dopravcom a potvrdzuje prepravu tovaru.
 2. Druhopis nákladného listu: Druhopis nákladného listu je kópia originálu, ktorá sa používa na potvrdenie prepravy tovaru.
 3. Letecký nákladný list: Letecký nákladný list sa využíva pri leteckej doprave na potvrdenie prepravy tovaru.
 4. Poštovný podací list: Tento dokument sa používa pri poštovnej preprave tovaru.

Poistné doklady

 1. Poistka: Poistka je dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje poistenie prepravy tovaru.
 2. Poistný certifikát: Poistný certifikát obsahuje podrobnosti o poistnom krytí a je dôležitým dokumentom pre zabezpečenie poistenia v prípade straty alebo poškodenia tovaru.

Skladné doklady

 1. Skladový list: Skladový list potvrdzuje, že tovar bol doručený na určené miesto skladovania.
 2. Warrant: Warrant je dokument, ktorý potvrdzuje, že držiteľ má vlastnícke práva k určitému množstvu tovaru uloženého na sklade.
 3. Výdajový lístok: Výdajový lístok je dokument, ktorý potvrdzuje, že tovar bol vydýchaný z úložného miesta.

Akreditívne doklady sú kritickým prvkom v dokumentárnych akreditívoch a zabezpečujú, že obchodné transakcie sú spoľahlivo financované a monitorované v súlade s dohodnutými podmienkami. Tieto doklady hrajú kľúčovú úlohu pri minimalizácii rizika a zabezpečení, že obe strany obchodu dodržiavajú svoje záväzky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *