Aktíva

Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Delí sa na neobežné aktíva a obežné aktíva.

Assets, aktíva, sú všetok majetok, ktorý vlastní ekonomický subjekt.

Aktíva (v angličtine „assets“) predstavujú základný pojem v oblasti ekonometrie a ekonómie. Tento článok sa zameriava na význam aktív a ich delenie na neobežné a obežné aktíva.

Definícia aktív

Aktíva sú všetky majetky ekonomického subjektu. Majetok môže nadobúdať rôzne formy, a preto je možné ho kategorizovať do konkrétnych druhov. Každý jednotlivý druh majetku sa nazýva aktívum. Aktíva zahrňujú všetko, čo má ekonomický subjekt v držbe a používa na dosahovanie svojich cieľov a generovanie príjmov.

Delenie aktív

Aktíva sa zvyčajne delia na dve hlavné kategórie: neobežné aktíva a obežné aktíva.

Neobežné aktíva

Neobežné aktíva (non-current assets): Tieto aktíva predstavujú dlhodobý majetok, ktorý má ekonomický subjekt v držbe počas dlhšieho časového obdobia. Neobežné aktíva môžu zahŕňať:

  • neobnoviteľné zdroje: Patrí sem majetok, ktorý nie je obnoviteľný, ako sú napríklad nemovité veci (napr. pozemky a budovy).
  • obnoviteľné zdroje: Sem patria aktíva, ktoré majú obmedzenú životnosť, ale sú v držbe ekonomického subjektu počas viac ako jedného roka. Príklady zahŕňajú stroje, vybavenie a dlhopisy.

Obežné aktíva

Obežné aktíva (current assets): Tieto aktíva predstavujú krátkodobý majetok, ktorý je v obehu ekonomického subjektu a očakáva sa, že budú spotrebované alebo premenené na hotovosť v priebehu jedného roka. Obežné aktíva môžu zahŕňať:

  • hotovosť a ekvivalenty hotovosti: To zahŕňa hotovosť na bankových účtoch a iné investície, ktoré sú rýchlo dostupné v hotovosti.
  • zásoby: Zásoby predstavujú tovar, ktorý je určený na predaj alebo spotrebu v rámci bežnej prevádzky.
  • pohľadávky: Pohľadávky sú peniaze, ktoré ekonomický subjekt očakáva dostať od svojich zákazníkov za poskytnuté služby alebo tovar.

Aktíva sú kľúčovým prvkom pre ekonomické subjekty a sú dôležité pri analýze finančnej situácie a výkonnosti. Správne riadenie a využívanie aktív je nevyhnutné pre dosahovanie finančných cieľov a zabezpečenie dlhodobého trvalého rastu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥