Akreditív

Akreditív L/C: Letter of Credit (akreditív) – bežne používaný platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode hlavne pri obchodovaní na dlhšie vzdialenosti, otvorený v prospech predávajúceho. Pri akreditíve vzniká záväzok banky alebo iného subjektu zaplatiť na žiadosť kupujúceho určitú sumu peňazí v prospech predávajúceho alebo oprávnenému príjemcovi v súlade s podmienkami bližšie špecifikovanými v tomto akreditíve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Letter of Credit.

Akreditív je platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode. Existujú viaceré formy akreditívu. Osobným (cestovným) akreditívom banka žiada svoju partnerskú organizáciu v nom teritóriu o výplatu pre osobu uvedenú v akreditíve. Pri výplatách akreditív

Písomná banková záruka poskytnutá predajcovi na požiadanie a podľa inštrukcií nákupcu na zaplatenie stanovenej sumy do vopred dohodnutej doby splatnosti a podľa stanovených podmienok zmluvy.

Akreditív, často známy aj ako letter of credit (L/C), je platobný nástroj široko používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode, najmä pri obchodovaní na dlhšie vzdialenosti. Tento článok sa zameriava na pojem akreditív a jeho význam v kontexte faktoringu, financií a logistiky.

Definícia akreditívu

Akreditív predstavuje záväzok banky alebo iného subjektu zaplatiť na žiadosť kupujúceho určitú sumu peňazí v prospech predávajúceho alebo oprávneného príjemcu v súlade s podmienkami bližšie špecifikovanými v tomto akreditíve. Akreditív je často otvorený v prospech predávajúceho a zabezpečuje, že predávajúci dostane platbu, keď splní stanovené podmienky, napríklad dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

Letter of Credit (L/C)

Termín „letter of credit“ (L/C) je anglickým ekvivalentom slovenského pojmu „akreditív“. Ide o rovnaký platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode. Letter of credit je často využívaný v medzinárodnom obchode, kde existujú väčšie riziká spojené s platbami na dlhšie vzdialenosti a medzi rôznymi krajinami.

Formy akreditívu

Existuje niekoľko foriem akreditívu, ktoré sa môžu používať v závislosti od konkrétnych potrieb a dohôd medzi stranami:

  1. Osobný (cestovný) akreditív: V tomto prípade banka žiada svoju partnerskú organizáciu v danom teritóriu o výplatu určitej sumy peňazí pre osobu uvedenú v akreditíve.
  2. Písomná banková záruka: Táto forma akreditívu je poskytnutá predajcovi na požiadanie a podľa inštrukcií nákupcu. Banka sa zaväzuje zaplatiť stanovenú sumu dohodnutú vopred a podľa stanovených podmienok zmluvy.

Výhody akreditívu

Použitie akreditívu v medzinárodnom obchode a oblasti faktoringu prináša niekoľko výhod:

  • Zabezpečenie platby: Predávajúci je istý, že dostane platbu, ak splní podmienky uvedené v akreditíve.
  • Dôvera medzi stranami: Akreditív je dôkazom dôvery medzi kupujúcim a predávajúcim a môže uľahčiť uzatváranie obchodných dohôd.
  • Medzinárodný obchod: Pri obchodovaní na medzinárodnej úrovni pomáha akreditív vyriešiť problémy spojené s rozdielnymi menami a právnymi systémami.

Akreditív je cenným nástrojom, ktorý podporuje bezpečný a efektívny obchod na medzinárodnej aj domácej úrovni. Je neodmysliteľným prvkom v oblasti faktoringu, financií a logistiky, ktorý umožňuje stranám obchodu spoľahlivo plniť svoje záväzky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥