Akreditačná komisia

Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáhať jej zvyšovaniu. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. (Čl. 1 ods. 1 Štatútu AK).

Akreditačná komisia sa vyjadruje k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul, k spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu, k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Ďalej sa vyjadruje k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej a štátnej vysokej školy alebo ich fakúlt, k návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe pôsobiť ako súkromná vysoká škola, k návrhu na začlenenie vysokej školy medzi univerzitné alebo neuniverzitné vysoké školy. Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl.

Akreditačná komisia

Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáhať jej zvyšovaniu.

Akreditačná komisia hrá kľúčovú úlohu v monitorovaní a zlepšovaní kvality vzdelávania na slovenských vysokých školách. Jej úlohou nie je len sledovať, ale aj aktívne prispievať k zlepšovaniu vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Táto komisia vykonáva hodnotenia a posudky, ktoré sú následne dôležitým faktorom pri akreditácii a financovaní vysokých škôl.

Hlavné úlohy Akreditačnej komisie

Hlavné úlohy Akreditačnej komisie zahŕňajú:

  1. Posudzovanie kvality vzdelávacieho procesu: Komisia vyhodnocuje, či vysoké školy dodržiavajú stanovené kvalitatívne normy vo svojich učebných programoch a vzdelávacom procese.
  2. Hodnotenie výskumu a vývoja: Komisia hodnotí výskumnú a vývojovú činnosť vysokých škôl a jej prínos pre spoločnosť.
  3. Poskytovanie odporúčaní a podpora zlepšovania: Na základe svojich posudkov komisia poskytuje odporúčania vysokým školám, ako môžu zlepšiť kvalitu svojich aktivít.
  4. Akreditácia nových programov: Komisia posudzuje nové vzdelávacie programy, aby zabezpečila ich kvalitu a primeranosť.

Akreditačná komisia

Akreditačná komisia je nezávislým orgánom a jej práca je dôležitá pre udržanie vysokých štandardov vzdelávania a výskumu na slovenských vysokých školách. Jej činnosť prispieva k zabezpečeniu, že študenti majú prístup k vysokej kvalite vzdelávania, a že výskum a vývoj na univerzitách prispievajú k rozvoju spoločnosti.

Akreditačná komisia je kľúčovým partnerom pre slovenské vysoké školy, a jej práca je neodmysliteľná pre udržanie vysokých štandardov v oblasti vzdelávania a výskumu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥