Akceptačný úver

Acceptance credit (akceptačný úver) – akreditív, ktorý musí spĺňať podmienky cudzej zmenky, vrátane ňou požadovanej dokumentácie. Akreditív bude akceptovaný bankou, kde má byť vyplatený, diskontovaný a výnos vyplatený oprávnenému. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Acceptance credit.

Akceptačný úver, známy aj ako „Acceptance credit,“ je forma akreditívu v oblasti faktoringu a medzinárodného obchodu. Tento finančný nástroj funguje na základe akceptovania cudzej zmenky a je dôležitým aspektom pri medzinárodnom obchode a financovaní.

Hlavnými rysmi akceptačného úveru sú:

  1. Cudzia zmenka: Prvým krokom pri vytvorení akceptačného úveru je prítomnosť cudzej zmenky. Zmenka je písomný dokument, v ktorom jedna strana (dlžník) sľubuje zaplatiť určitú sumu peňazí inému subjektu (veriteľovi) v určitom termíne.
  2. Akceptácia bankou: Po predložení cudzej zmenky banka, kde má byť úver vyplatený, akceptuje túto zmenku. To znamená, že banka sľubuje zaplatiť sumu uvedenú na zmenke v určitom termíne v prospech veriteľa.
  3. Diskontovanie: Držiteľ cudzej zmenky môže mať možnosť diskontovať zmenu, čo znamená, že môže získať určitú časť jej hodnoty vopred. Táto časť je zvyčajne známa ako diskont a predstavuje náklady spojené s poskytnutím úveru.
  4. Výnos pre banku: Banka, ktorá akceptuje zmenu, môže požadovať poplatky alebo úroky za poskytnutie tejto služby. To je spôsob, ako banka získava zisk z akceptačného úveru.
  5. Oprávnený príjemca: Akceptačný úver zabezpečuje, že oprávnený príjemca dostane platbu v termíne uvedenom na zmenke, čím sa znižuje riziko nedodržania platby.

Akceptačné úvery sú dôležité v medzinárodnom obchode, kde obchodníci často operujú s cudzími menej a s obchodnými partnermi na rôznych kontinentoch. Tento typ úveru pomáha zabezpečiť, že platby sú vykonané spoľahlivo a v súlade s dohodnutými podmienkami. Je to dôležitý nástroj na podporu a uľahčenie medzinárodného obchodu a obchodných transakcií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥